Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1547 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-28
Data wydania:2004-06-17
Data wejscia w życie:2004-06-30
Data obowiązywania:2004-06-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1547 z 2004


1547

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o notariacie Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. §


1. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. §

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. §

3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne, o których mowa w § 1, oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną, mając na względzie wartość przedmiotu i rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, nakład pracy notariusza, czas przeznaczony na dokonanie czynności oraz interes społeczny gwarantujący należyty dostęp do czynności notarialnych w obrocie cywilnoprawnym, a także uwzględniając, że maksymalna stawka za czynność notarialną nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.”. Art. 2.

1. W terminie jednego miesiąca od utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Minister Sprawiedliwości zwoła zgromadzenie notariuszy izby nota-

Dziennik Ustaw Nr 147                — 10164 —                Poz. 1547


rialnej z siedzibą w Szczecinie, które dokona wyboru prezesa, wiceprezesa i członków rady izby notarialnej, członka Krajowej Rady Notarialnej oraz notariuszy do sądów dyscyplinarnych i rzecznika dyscyplinarnego.

2. Kadencja organów i osób wybranych w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1, upływa wraz

z upływem kadencji Krajowej Rady Notarialnej wybranej w wyniku wyborów dokonanych w 2003 r. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1547 z 2004 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1549 z 20042004-06-28

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy

  • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 1548 z 20042004-06-28

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.