Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-10-14
Data wejscia w życie:2003-11-28
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 4


Strona 4 z 8

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10827 —                Poz. 1619


cej się Strony, który przekazał te informacje, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń. Artykuł 4 W celu ochrony przekazywanych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych stosuje się następujące zasady postępowania:


1) dopuszcza się wykorzystywanie danych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ Umawiającej się Strony, który je przekazał,

2) na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony, który przekazał dane, informuje się go o sposobie ich wykorzystania oraz wyniku sprawy,

3) dane osobowe przekazuje się wyłącznie właściwym organom ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego; przekazywanie tych danych innym organom wymaga uzyskania pisemnej zgody właściwego organu Strony przekazującej,

4) właściwy organ Umawiającej się Strony, który przekazuje dane, zapewnia prawdziwość i ścisłość tych danych; jeżeli zostanie stwierdzone, że te dane są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Umawiającej się Strony, który je otrzymał; w takim wypadku organ ten ma obowiązek sprostować nieprawdziwe dane lub zniszczyć dane, których przekazanie było niedozwolone,

5) właściwy organ Umawiającej się Strony przekazujący dane zawiadamia właściwy organ Umawiającej się Strony otrzymujący dane o terminie, z upływem którego dane powinny zostać usunięte lub zniszczone, zgodnie z jej prawem wewnętrznym; niezależnie od tego terminu wszystkie dane osobowe należy usunąć lub zniszczyć z chwilą, kiedy przestaną być potrzebne; właściwy organ, który przekazał dane jest zawiadamiany o takim usunięciu lub zniszczeniu danych, jak również o przyczynach ich usunięcia lub zniszczenia,

6) osoba, której dane mają zostać lub zostały już przekazane, ma prawo do uzyskania na swój wniosek informacji o przekazywanych danych, a także o ich zamierzonym wykorzystaniu, jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, do której ta osoba zwróciła się z wnioskiem; właściwy organ Umawiającej się Strony, który otrzymał dane, może przekazać informacje dotyczące tych danych dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego organu Strony przekazującej,

7) właściwe organy Umawiających się Stron mają obowiązek rejestrowania wszystkich przypadków przekazania, otrzymania, usunięcia i zniszczenia danych osobowych,

ty of the information-supplying Contracting Party of this event, shall inform of the circumstances of the event and its consequences as well as of the steps taken to prevent future occurrence of such events. Article 4 In order to protect the personal data provided under this Agreement the following procedural rules shall be applied:

1) data may be used exclusively for the purpose and on the conditions defined by the competent authority of the Contracting Party that provided the data,

2) at the request of the competent authority of the Contracting Party that provided the data this organ shall be notified of the manner of their utilisation and the outcome of the case,

3) personal data shall be provided exclusively to the competent law enforcement agencies; providing such data to other organs shall require obtaining the written consent of the competent authority of the Contracting Party providing the data,

4) the competent authority of the Contracting Party that provides the data shall ensure the veracity and accuracy of such data; if such data is untrue or its disclosure was forbidden it is necessary to immediately notify the competent authority of the Contracting Party receiving such data; in such case this authority shall be obliged to rectify the data or destroy wrongfully disclosed data,

5) the competent authority of the Contracting Party providing the data shall notify the authority of the Contracting Party receiving the data of the time limit for the removal or destruction of the data arising from its internal law; the aforesaid time limit notwithstanding all personal data must be removed or destroyed the moment they are no longer required; the competent authority providing the data shall be notified of such removal or destruction of the data as well as of the reasons for their removal or destruction,

6) the person whose data are to be provided or have been provided shall have the right to apply for information on the data provided and on their intended use if this is allowed under the internal legal regulations of the Contracting Party receiving this application; the competent authority of the Contracting Party receiving the data may provide information regarding these data only upon receiving the written consent of the competent authority of the Contracting Party providing the data,

7) the competent authorities of the Contracting Parties shall be obliged to register all cases of providing, receiving, removing and destroying of personal data,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-21 poz. 1094

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.