Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-10-14
Data wejscia w życie:2003-11-28
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 6


Strona 6 z 8

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10829 —                Poz. 1619


wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą przeciwdziałania terroryzmowi lub jego zwalczania. Artykuł 8 Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie informacje potrzebne do zapobiegania i zwalczania nielegalnego przekraczania granicy państwowej, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli. Artykuł 9 Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 16, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6 niniejszej Umowy, będą:


1) przekazywać sobie informacje o: a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami, b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów oraz używanych środkach i sposobach transportu, c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów,

2) udostępniać sobie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji pochodzenia roślinnego i syntetycznego,

3) wymieniać doświadczenia w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami, jak również surowcami i półproduktami służącymi do ich wytwarzania. Artykuł 10 W ramach współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje dotyczące metod zwalczania przestępczości i jej nowych form oraz stosowania i doskonalenia sprzętu specjalnego,

2) wyniki prac badawczych z dziedziny kryminologii i kryminalistyki oraz rozwiązań prawnych dotyczących zwalczania prania dochodów pochodzących z przestępstwa, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami i innych rodzajów przestępstw,

3) informacje o przedmiotach i środkach związanych z działalnością przestępczą, a także sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości,

justified by the need to counteract or combat terrorism. Article 8 The competent authorities of the Contracting Parties will provide each other with information needed for preventing and combating illegal crossing of the State border and in particular information regarding the organisers of such offences, their operation methods, specimens of documents authorising holders to cross the State border, seals stamped on these documents and the types and symbols of visas. Article 9 Apart from the information listed in article 6 hereof the competent authorities of the Contracting Parties acting within the scope of article 1 paragraph 1 subparagraph 16 hereof shall:

1) provide each other with information regarding: a) illegal trade in narcotics, psychotropic substances and their precursors, b) places and methods of production and storage of narcotics, psychotropic substances and their precursors and the transportation means and methods used, c) place of destination of the transported narcotics, psychotropic substances and their precursors,

2) provide each other with samples of new narcotics, psychotropic substances and precursors and other hazardous plant or synthetic substances,

3) exchange experiences in the field of supervision of the legal trade in narcotics, psychotropic substances and their precursors as well as the raw materials and semifinished products used for their manufacturing. Article 10 Within the framework of scientific, technical and training co-operation the competent authorities of the Contracting Parties shall exchange:

1) experiences and information regarding methods of combating crime and its new forms and the use and improvement of special equipment,

2) research results in the area of criminology and forensic science and legal solutions regarding combating of money-laundering, illegal trade in narcotics, psychotropic substances and their precursors and other types of crime,

3) information on objects and means relating to criminal activity as well as technical equipment used for combating crime,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 2004 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-21 poz. 1094

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 4 czerwca 2007 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.