Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-10-14
Data wejscia w życie:2003-11-27
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 5


Strona 5 z 7

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10843 —                Poz. 1623


2. Na wniosek właściwego organu Strony, organy Stron będą mogły współpracować przy realizacji działań policyjnych w zakresie swojej właściwości. Artykuł 7 Właściwe organy Stron będą wymieniać informacje o wynikach rozpoznania o planowanych i popełnionych aktach terrorystycznych, dane o przypuszczalnych sprawcach i sposobach ich działania, o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających akty terrorystyczne na szkodę państwa jednej ze Stron oraz będą podejmować współpracę w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu.


2. A solicitud de las instituciones correspondientes de la otra Parte, se podrán realizar acciones de cooperación policial en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Artículo 7 Las instituciones correspondientes de las Partes deberán intercambiar información sobre los resultados de las investigaciones relativas a la planeación y comisión de actos terroristas y datos sobre los probables responsables y los métodos de operación utilizados, así como información sobre grupos terroristas que planean cometer o han cometido actos terroristas en contra del Estado de una de las Partes. Asimismo, cooperarán para prevenir y combatir el terrorismo. Artículo 8 Para combatir el tráfico de indocumentados entre los Estados de las Partes, sus instituciones correspondientes intercambiarán la información necesaria para prevenir y combatir este tipo de delitos y, en particular, la información sobre las personas que organizan la inmigración ilegal, muestras de los documentos migratorios que se utilicen para cruzar las fronteras, los sellos que tengan impresos, así como los tipos de visa y sus símbolos. Artículo 9 Las instituciones correspondientes de las Partes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1, párrafo 1, inciso 8 del presente Acuerdo, independientemente de la información a que se refiere el Artículo 6, podrán:

1) Intercambiar información relativa a: a) tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como del desvío de sus precursores; b) lugares y métodos de elaboración y almacenaje de estupefacientes y de las sustancias referidas en el inciso a) del presente Artículo, así como los métodos utilizados para el transporte de las mismas, y c) lugares de destino de estupefacientes y de las sustancias referidas en el inciso a) del presente Artículo.

2) Intercambiar información sobre los resultados de análisis químicos, métodos de investigación y noticias sobre nuevos tipos de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, de sus precursores y de otras sustancias peligrosas, tanto de origen vegetal como sintético.

3) Intercambiar información sobre disposiciones legales y experiencias en la vigilancia del comercio lícito de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, así como de sus precursores.

Artykuł 8 Właściwe organy Stron, w celu zwalczania nielegalnej migracji i przemytu ludzi pomiędzy państwami Stron, będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich zwalczania, a zwłaszcza informacje dotyczące osób organizujących nielegalne migracje, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli. Artykuł 9 Właściwe organy Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 8 niniejszej Umowy, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6, będą mogły:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o: a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami, b) miejscach i metodach wytwarzania oraz przechowywania środków i substancji, o których mowa w literze a niniejszego punktu, oraz sposobach ich transportu, c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków i substancji, o których mowa w literze a niniejszego punktu,

2) wymieniać informacje o wynikach analiz chemicznych i metodach badań oraz informacje o nowych rodzajach środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prekursorach, a także o innych niebezpiecznych substancjach, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

3) wymieniać informacje o przepisach prawnych oraz doświadczeniach w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1624

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.