Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-10-14
Data wejscia w życie:2003-11-27
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 6


Strona 6 z 7

Dziennik Ustaw Nr 154 Artykuł 10                — 10844 — Artículo 10                Poz. 1623


W zakresie współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod i sprzętu służącego do zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania,


2) wyniki prac badawczych z zakresu kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań prawnych dotyczących prania dochodów pochodzących z przestępstw, o których mowa w artykule 1 niniejszej Umowy,

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstw; mogą także udostępniać sobie sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępstw, o których mowa w artykule 1 niniejszej Umowy,

4) ekspertów, którzy będą zajmować się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym personelu właściwych organów Stron, zwłaszcza w kwestiach technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, oraz fachowe publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Artykuł 11

1. Spory, które wynikną z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji między właściwymi organami Stron w zakresie ich właściwości.

Respecto de la cooperación científica, técnica y educativa, las instituciones correspondientes de las Partes, deberán intercambiar:

1) experiencias e información, particularmente aquellas relacionadas con los métodos y equipos para combatir la delincuencia organizada así como las nuevas formas de actividad criminal;

2) resultados de investigaciones científicas en el área de detección del crimen y criminologia, así como de disposiciones juridicas relacionadas con la regulación de asuntos de blanqueo de los recursos procedentes de la comisión de los delitos a que se refiere el Artículo 1 del presente Acuerdo;

3) información sobre objetos relacionados con la comisión de delitos; también podrán proporcionarse equipo técnico para combatir los delitos a que se refiere el Artículo 1 del presente Acuerdo, y

4) expertos encargados de capacitar y mejorar el nivel profesional del personal de las instituciones correspondientes de las Partes, particularmente en el área de técnicas criminalisticas y métodos operacionales para combatir a la delincuencia organizada, así como publicaciones especializadas en los temas a que se refiere este Acuerdo. Artículo 11

1. Las controversias que surjan con motivo de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo, se resolverán a través de negociaciones directas entre las instituciones correspondientes de los Estados de las Partes, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. En caso de que las instituciones correspondientes de las Partes no puedan llegar a un acuerdo a través de las negociaciones a que se refiere el párrafo 1, las controversias se resolverán por la vía diplomática. Artículo 12 El presente Acuerdo no contraviene las disposiciones derivadas de los convenios bilaterales y multilaterales internacionales contraídos por las Partes. Artículo 13 Las instituciones correspondientes de las Partes, en los asuntos relacionados con la ejecución del presente Acuerdo, utilizarán sus propios idiomas oficiales, o bien el idioma inglés, si así es solicitado por la institución correspondiente de una de las Partes. Artículo 14 Los gastos relacionados con la ejecución del presente Acuerdo serán sufragados por las instituciones correspondientes de las Partes en cuyo territorio se

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwe organy Stron w drodze negocjacji, o których mowa w ustępie 1, spory będą rozstrzygane w drodze dyplomatycznej. Artykuł 12 Niniejsza Umowa nie narusza przepisów wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych wiążących Strony. Artykuł 13 Właściwe organy Stron w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się własnymi językami urzędowymi albo językiem angielskim, jeżeli zwróci się o to właściwy organ jednej ze Stron. Artykuł 14 Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponoszą organy tej Strony, na terytorium której koszty te powstały, chyba że w każdym

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 2004 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1624

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-10 poz. 346

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Taszkencie dnia 21 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1620

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.