Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2003-05-05
Data wejscia w życie:2003-08-27
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004 - Strona 3


Strona 3 z 13

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10849 —                Poz. 1625


wych, stempli oraz suchych pieczęci stosowanych w tych dokumentach. Artykuł 9 W ramach współpracy w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 13, właściwe organy będą: (1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o: a) nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami, b) miejscach, metodach i środkach wytwarzania, przechowywania i przewozu środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów, c) wykorzystywanych trasach w nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami, (2) udostępniać sobie wzajemnie informacje o nowych środkach odurzających, substancjach psychotropowych oraz prekursorach, (3) wymieniać informacje o przepisach i doświadczeniach w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem i stosowaniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów. Artykuł 10 W przedmiocie współpracy naukowo-technicznej i doskonalenia zawodowego personelu właściwe organy będą wymieniać: (1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego, (2) wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii, (3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, (4) sprzęt służący do zwalczania przestępczości, na odrębnie uzgadnianych warunkach, (5) ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw, (6) literaturę fachową, uregulowania prawne i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Artykuł 11


1. Ewentualne spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane

w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami państw Umawiających się Stron.

2. W wypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną. Artykuł 12 Niniejsza Umowa nie narusza zobowiązań podjętych przez Umawiające się Strony, wynikających z innych umów międzynarodowych. Artykuł 13 Przy wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy właściwe organy będą posługiwały się językami urzędowymi swoich państw bądź językiem angielskim. Artykuł 14 Jeżeli właściwe organy nie postanowią inaczej, koszty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy będą ponoszone przez tę Umawiającą się Stronę, na terytorium państwa której koszty te powstały. Artykuł 15

1. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania ostatniej z not, w których Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o wypełnieniu wewnętrznych procedur wymaganych do jej wejścia w życie.

2. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu.

3. Umawiające się Strony mogą uzgodnić zmiany w niniejszej Umowie. Uzgodnione zmiany wejdą w życie w sposób określony w ustępie

1. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rumunii, podpisane w Warszawie w dniu 13 sierpnia 1992 r. NINIEJSZĄ UMOW¢ podpisano w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i rumuńskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Rumunii

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 2004 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-06 poz. 1626

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-23 poz. 379

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 16 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-26 poz. 1245

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-15 poz. 214

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, sporządzonej w Warszawie dnia 4 kwietnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 380

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw, podpisanej w Helsinkach dnia 4 listopada 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.