Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt oraz sposobu jego wystawiania i wypełniania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-06
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-07-06
Data obowiązywania:2004-07-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 154                — 10864 —                Poz. 1631


Załącznik nr 2

SPOSÓB WYSTAWIANIA I WYPEŁNIANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE KONTROLI GRANICZNEJ PRZESYŁKI ÂRODKÓW ˚YWIENIA ZWIERZĄT A. Informacje dotyczące partii środka żywienia zwierząt

1. Nadawca/eksporter Wpisać imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę i adres jednostki organizacyjnej będącej nadawcą lub eksporterem przesyłki.


2. Numer dokumentu Wpisać kolejny numer nadany dokumentowi przez granicznego lekarza weterynarii.

3. Odbiorca Wpisać imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę i adres jednostki organizacyjnej, do której przesyłka ma być dostarczona.

4. Numer dokumentu celnego Wpisać numer dokumentu celnego.

5. Dokument towarzyszący Wpisać nazwę przesyłce. dokumentu towarzyszącego

8. Opis środka żywienia zwierząt Wpisać znak „+’’ w odpowiedniej rubryce: „[ ] 8.1.” — dla dodatków paszowych lub premiksów „[ ] 8.2.” — dla materiałów paszowych „[ ] 8.3.” — dla mieszanek paszowych „[ ] 8.4.” — dla produktów określonych w art. 30o ust. 1 ustawy o środkach żywienia zwierząt „[ ] 8.5.” — dla pasz dietetycznych „[ ] 8.6.” — dla innych środków żywienia zwierząt wraz z padaniem ich nazwy.

9. Kod CN Wpisać kod CN środka żywienia zwierząt.

10. Liczba paczek Wpisać liczbę paczek, a w przypadku środków żywienia zwierząt nieopakowanych — wyraz „luzem”.

11. Masa brutto (kg) Wpisać masę brutto wyrażoną w kilogramach.

12. Masa netto (kg) Wpisać masę netto wyrażoną w kilogramach. B. Przeprowadzone kontrole

13. Kontrole określone w art. 44f ust. 2 pkt 1 ustawy o środkach żywienia zwierząt 13.1. Wpisać znak „+”. 13.2. Wpisać znak „+” w odpowiedniej rubryce.

14. Kontrole określone w art. 44f ust. 2 pkt 2 ustawy o środkach żywienia zwierząt 14.1. Wpisać znak „+” w odpowiedniej rubryce. 14.2. Wpisać znak „+” w odpowiedniej rubryce. Wpisać w „1. [...] Tak”, jeżeli badania laboratoryjne zostały przeprowadzone i wyniki są dostępne. W tym przypadku należy dołączyć do dokumentu kopię wyników badań laboratoryjnych i wskazać rodzaj analizy przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 10 pkt 2 ustawy o środkach żywienia zwierząt. 14.3. Wpisać znak „+” w odpowiedniej rubryce. Wpisać w „1. [...] Tak”, jeżeli próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane, a wyniki nie są jeszcze dostępne. W tym przypadku należy wskazać rodzaj analizy przeprowadzonej

5.1. Wpisać znak „+” we właściwej rubryce. Wpisać w „1. [...] Tak”, jeżeli próbki do badań, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, zostały pobrane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877).

6. Składający deklarację/przedstawiciel Wpisać imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę i adres jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przesyłkę, która informuje granicznego lekarza weterynarii o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przesyłki. Jeżeli składający deklarację jest jednocześnie nadawcą i eksporterem, należy wpisać wyraz „nadawca” albo „eksporter”.

7. Pochodzenie Wpisać nazwę i adres przedsiębiorstwa w państwie trzecim wytwarzającego, magazynującego lub wprowadzającego do obrotu środki żywienia zwierząt, a w przypadku gdy dane te nie są tożsame z miejscem pochodzenia przesyłki, wpisać także adres miejsca pochodzenia przesyłki. 7.1. Wpisać numer zezwolenia lub zgłoszenia przedsiębiorstwa w państwie trzecim wytwarzającego, magazynującego lub wprowadzającego do obrotu środki żywienia zwierząt (jeżeli dotyczy).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1631 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1632 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1630 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia jakości handlowej tusz wieprzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1629 z 20042004-07-06

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1628 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1627 z 20042004-07-06

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1626 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisanej w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1625 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i innych rodzajów przestępstw, podpisana w Warszawie dnia 11 lipca 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1624 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1623 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości, podpisana w Mieście Meksyku dnia 25 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1622 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisanej w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1621 z 20042004-07-06

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości, podpisana w Madrycie dnia 27 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1620 z 20042004-07-06

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1619 z 20042004-07-06

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1725

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-01 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.