Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1718 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-22
Data wydania:2004-07-14
Data wejscia w życie:2004-07-30
Data obowiązywania:2004-07-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1718 z 2004


Strona 1 z 3
1718

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei Na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W celu realizacji zadań określonych w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ustala się następujący zakres działania straży ochrony kolei:


1) opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz przedstawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury;

2) ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważnionych;

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

Dziennik Ustaw Nr 164                — 11549 —                Poz. 1718


3) kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych;

4) prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

5) gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu przeciwdziałania tym zjawiskom;

6) wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odrębnych;

7) szkolenie zawodowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz hodowla i tresura psów służbowych. § 2.

1. Zarządca infrastruktury lub kilku zarządców infrastruktury wspólnie, w drodze porozumienia, tworzą straż ochrony kolei działającą na obszarze działania tych zarządców, zwani dalej ,,zarządcami”.

2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w szczególności zasięg terytorialny działania straży ochrony kolei oraz wyznacza się zarządcę, któremu straż ochrony kolei podlega. Zarządca ten nadaje regulamin straży ochrony kolei. § 3.

1. Zarządcy tworzą komendę straży ochrony kolei, w skład której mogą wchodzić jednostki wykonawcze straży ochrony kolei.

2. Zarządcy zarządzający infrastrukturą usytuowaną na obszarze całego kraju zamiast komend, o których mowa w ust. 1, mogą utworzyć komendę główną straży ochrony kolei oraz komendy regionalne straży ochrony kolei. W skład komend regionalnych mogą wchodzić jednostki wykonawcze straży ochrony kolei. § 4.

1. Dla potrzeb straży ochrony kolei zarządcy mogą utworzyć ośrodek szkolenia zawodowego straży ochrony kolei oraz hodowli i tresury psów służbowych, zwany dalej ,,ośrodkiem”, podległy komendzie straży ochrony kolei.

2. Ośrodek utworzony przez zarządców, o których mowa w § 3 ust. 2, podlega komendzie głównej straży ochrony kolei. § 5.

1. Siedziby komend straży ochrony kolei określają zarządcy po uzyskaniu opinii Komendanta Głównego Policji.

2. Zarządcy, o których mowa w § 3 ust. 2, określają obszar działania komend regionalnych straży ochrony kolei. §

6. Nadzór nad działalnością straży ochrony kolei sprawują zarządcy przez komendanta straży ochrony kolei, a zarządcy, o których mowa w § 3 ust. 2, przez komendanta głównego straży ochrony kolei. § 7.

1. Zadania straży ochrony kolei wykonują komendanci straży ochrony kolei przy pomocy podległych im komend straży ochrony kolei.

2. Komendant straży ochrony kolei może kierować strażą ochrony kolei przy pomocy zastępcy lub zastępców.

3. Zastępcę lub zastępców komendanta straży ochrony kolei powołują i odwołują zarządcy na wniosek komendanta straży ochrony kolei. §

8. Do zakresu działania komendanta straży ochrony kolei należy w szczególności:

1) prowadzenie działań związanych z ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, a także prowadzenie działań profilaktycznych w tym zakresie;

2) organizowanie działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom na obszarze działania zarządców;

3) koordynacja działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom na obszarze działania zarządców;

4) patrolowanie obszaru kolejowego i pociągów pasażerskich;

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

6) wystawianie posterunków ochronnych;

7) kontrolowanie stanu zabezpieczenia i ochrony budynków, budowli, urządzeń kolejowych, pociągów i innych pojazdów kolejowych;

8) dokonywanie kontroli stanu zabezpieczenia mienia;

9) konwojowanie: a) wyznaczonych przez zarządców pociągów i innych pojazdów kolejowych, b) wartości pieniężnych;

10) zabezpieczanie miejsca katastrofy kolejowej lub wypadku kolejowego, wszelkich śladów i dowodów oraz mienia do czasu przybycia właściwych organów dochodzeniowych i komisji powypadkowej lub usunięcia skutków wypadku;

11) opracowywanie planów działania straży ochrony kolei na obszarze działania zarządców;

12) określanie potrzeb w zakresie wyposażenia straży ochrony kolei w środki techniczne niezbędne do realizacji ich zadań;

13) dokonywanie analiz i kontroli w zakresie stanu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych;

14) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz opiniowanie innych programów szkolenia w zakresie ochrony kolei;

15) sprawowanie nadzoru nad gospodarką i eksploatacją uzbrojenia oraz szkoleniem strzeleckim w straży ochrony kolei;

16) prowadzenie ewidencji nałożonych w drodze mandatu karnego; grzywien

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1718 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1726 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1725 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1724 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1723 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1722 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty za dokonanie oceny wniosku o rejestrację świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz za jego przekazanie do Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1721 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji dołączanej do wniosku o udzielenie zgody na stosowanie dodatku paszowego

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1720 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1719 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1717 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1716 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1715 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 • Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1714 z 20042004-07-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

  Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać (...)

 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1270

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-12 poz. 477

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.