Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1766 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-30
Data wydania:2003-11-23
Data wejscia w życie:2004-08-30
Data obowiązywania:2004-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1766 z 2004


1766

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) użytkowniku infrastruktury portowej — rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z tej infrastruktury,”;


2) w art. 8: a) w ust. 2 uchyla się pkt 3, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Opłaty portowe, z zastrzeżeniem ust. 4, pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający portem, mając na względzie zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników infrastruktury portowej oraz racjonalnego gospodarowania.

4. Opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej, którą zarządza podmiot niebędący podmiotem zarządzającym portem, pobiera właściciel tej infrastruktury albo podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, pobierają opłaty portowe w wysokości uza

Dziennik Ustaw Nr 169

3) dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości spoczywa na dyrektorze właściwego urzędu morskiego.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie: „Art. 22. Statuty spółek, o których mowa w art. 13 ust. 1—3, uchwala walne zgromadzenie wspólników po uzgodnieniu ich treści z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.”;

5) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 25.

1. W przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską w trybie art. 23 ust. 1 zadania Poz. 1766


leżnionej od rodzaju tych opłat, typów i wielkości statków, czasu użytkowania infrastruktury portowej oraz rodzaju ruchu pasażerskiego. 4b. Podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, są obowiązane do określenia ich wysokości i podania do wiadomości publicznej informacji o wysokości tych opłat, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.”, d) uchyla się ust. 7;

— 11821 —

i uprawnienia podmiotu zarządzającego określone w:

1) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, 4a i 4b oraz art. 11a — wykonuje dyrektor właściwego urzędu morskiego,

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 i pkt 4—6, art. 8 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3, 4a i 4b — wykonuje gmina.

2. Wpływy z tytułu opłat portowych pobieranych przez dyrektora właściwego urzędu morskiego lub gminę, o których mowa w ust. 1, stanowią, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4, odpowiednio dochód budżetu państwa lub gminy.”. Art. 2. Dyrektorzy urzędów morskich, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekażą organom gminy dokumentację niezbędną do wykonywania przez gminę zadań i uprawnień określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 3. Do czasu przejęcia przez gminę zadań i uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zadania i uprawnienia te należą do dyrektora właściwego urzędu morskiego. Art. 4. Opłaty portowe, wynikające z umów handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, pobiera się według stawek opłat wynikających z tych umów. Art. 5. Termin określony w art. 3 ustawy z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 685) ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2005 r. Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5, stosuje się po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1766 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1785 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1784 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1783 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1782 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1781 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1780 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1779 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1778 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1777 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1776 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1775 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1774 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1773 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1772 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1771 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1770 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1769 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1768 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1767 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.