Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1780 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-30
Data wydania:2004-06-29
Data wejscia w życie:2004-08-07
Data obowiązywania:2004-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1780 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 169                — 11853 —                Poz. 1780


1780

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się wykaz szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 63a ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. dotyczącego ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 r., str. 1 i n.), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):

1) zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności: a) szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, b) przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, c) pogotowie ratunkowe, d) medyczne laboratorium diagnostyczne, e) pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, f) zakład rehabilitacji leczniczej, g) żłobek, h) inny zakład, spełniający warunki określone w przepisach odrębnych;

2) medyczne instytuty badawcze będące jednostkami badawczo-rozwojowymi: a) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

————————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

b) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, c) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, d) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, e) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, f) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, g) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi, h) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Ârodowiskowego w Sosnowcu, i) Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, j) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, k) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie, l) Instytut ˚ywności i ˚ywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła, m) Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy, n) Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, o) Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, p) Narodowy Instytut w Warszawie, Zdrowia Publicznego

q) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie, r) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, s) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła (Dz. U. Nr 8, poz. 83). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. J. Hausner

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1780 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1785 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt SK 57/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1784 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2004 r. sygn. akt K 16/03

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1783 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1782 z 20042004-07-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 11/02

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1781 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1779 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1778 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1777 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1776 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie oddelegowania żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych do wykonywania zadań służbowych poza Wojskowymi Służbami Informacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1775 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1774 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1773 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1772 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1771 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1770 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1769 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1768 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1767 z 20042004-07-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta

 • Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1766 z 20042004-07-30

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-21 poz. 1610

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-12 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-16 poz. 673

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-10 poz. 28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.