Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1795 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-02
Data wydania:2004-07-14
Data wejscia w życie:2004-08-17
Data obowiązywania:2004-08-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1795 z 2004


1795

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

§

1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego (Dz. U. Nr 205, poz. 1739) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) spadochrony ratownicze,”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1795 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1799 z 20042004-08-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1798 z 20042004-08-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1797 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1796 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1794 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1793 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1792 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1791 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1790 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1789 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1788 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1787 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1786 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-04 poz. 1340

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków i zasad wspólnej bezpiecznej eksploatacji lotnisk wojskowych oraz lotnisk służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1772

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-30 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Legislacja UE z 2009-12-19 nr 338 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.