Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-10
Data wydania:2004-07-30
Data wejscia w życie:2004-08-10
Data obowiązywania:2004-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 2004


Strona 1 z 11
1816

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia przeznaczonych na finansowanie kontroli jakości handlowej środków żywienia zwierząt z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Inspekcji Weterynaryjnej:


1) z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rynków rolnych i z której jest finansowana Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, do części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa i z której jest finansowany Główny Inspektorat Weterynarii;

2) w ramach budżetów wojewodów — z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii. § 2.

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z części 35 — Rynki rolne z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 93 tys. zł do części 32 — Rolnictwo do rozdziału 01021 — Główny Inspektorat Weterynarii w kwocie 93 tys. zł;

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12156 —                Poz. 1816


2) w części 85/02 Województwo dolnośląskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 33 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 22 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 11 tys. zł;

3) w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 34 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 8 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 26 tys. zł;

4) w części 85/06 Województwo lubelskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 41 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 41 tys. zł;

5) w części 85/08 Województwo lubuskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 32 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 32 tys. zł;

6) w części 85/10 Województwo łódzkie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 24 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 24 tys. zł;

7) w części 85/12 Województwo małopolskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 23 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 23 tys. zł;

8) w części 85/14 Województwo mazowieckie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 57 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 57 tys. zł;

9) w części 85/16 Województwo opolskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 63 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 50 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 13 tys. zł;

10) w części 85/18 Województwo podkarpackie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 27 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 27 tys. zł;

11) w części 85/20 Województwo podlaskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 30 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 30 tys. zł;

12) w części 85/22 Województwo pomorskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 55 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 35 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 20 tys. zł;

13) w części 85/24 Województwo śląskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 26 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 14 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 12 tys. zł;

14) w części 85/26 Województwo świętokrzyskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 28 tys. zł do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 28 tys. zł;

15) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 69 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 51 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 18 tys. zł;

16) w części 85/30 Województwo wielkopolskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 59 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 20 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 39 tys. zł;

17) w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie z rozdziału 01023 — Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 32 tys. zł do rozdziału 01033 — Wojewódzkie inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł oraz do rozdziału 01034 — Powiatowe inspektoraty weterynarii w kwocie 16 tys. zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. §

3. Przenosi się limity zatrudnienia i wydatki na wynagrodzenia z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do Głównego Inspektoratu Weterynarii, wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, w sposób, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1816 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1825 z 20042004-08-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lipca 2004 r. sygn. akt P 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1824 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1823 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie wzoru rejestru mleka i przetworów mlecznych, sposobu jego prowadzenia oraz wzoru formularza do przekazywania informacji o ilości wyprodukowanego i wykorzystanego mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1822 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji oraz dla niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego umieszczanych na rynku

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1821 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1820 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1819 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzedaży biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1818 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1817 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1815 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości nominalnych zawartości opakowań jednostkowych towarów paczkowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1814 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1813 z 20042004-08-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-19 poz. 1351

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1384

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-04 poz. 267

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1927

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-09 poz. 912

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.