Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1895 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-24
Data wydania:2004-07-30
Data wejscia w życie:2004-09-08
Data obowiązywania:2004-08-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1895 z 2004


1895

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu są: lekarz psychiatra i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzależnienia, podstaw terapii uzależnienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywującej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzależnieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa. § 2.

1. Biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu.

2. Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwanej dalej „listą”, po uzyskaniu ich pisemnej zgody zgłasza kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii. ———————

1)

3. Lista biegłych, o których mowa w ust. 1, jest publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia.

4. Biegłych ustanawia się na okres trzech lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego. §

3. W celu sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu należy:

1) ocenić dane z dostępnej dokumentacji;

2) ocenić stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania;

3) ocenić wyniki badań laboratoryjnych;

4) zlecić niezbędne konsultacje specjalistyczne i badania diagnostyczne. § 4.

1. Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie, po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog.

2. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zwane dalej „badaniem”, biegły przeprowadza w zakresie swojej specjalności, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz poszanowanie godności osoby badanej, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Badanie połączone z oddaniem pod obserwację przeprowadza się w zakładach lecznictwa odwykowego. §

5. Jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie jest możliwe ustalenie wniosków dia-

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001 i Nr 152, poz. 1597.

Dziennik Ustaw Nr 183                — 12762 —

9) wynik badania ogólnego;                Poz. 1895


gnostycznych, biegły ogranicza swoje czynności do możliwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistniałych okolicznościach w sporządzonej opinii. § 6.

1. Opinia w przedmiocie uzależnienia od alkoholu zawiera:

1) imię, nazwisko biegłego oraz miejsce jego zatrudnienia;

2) wskazanie organu kierującego na badanie;

3) datę postanowienia i sygnaturę akt sprawy;

4) miejsce i datę przeprowadzenia badania;

5) miejsce i datę sporządzenia opinii;

6) imię, nazwisko, PESEL oraz adres osoby badanej;

7) wyciąg z dostarczonej dokumentacji, w tym z akt sporządzonych przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych;

8) opis przebiegu badania, określający jego zakres;

10) rozpoznanie wraz z uzasadnieniem;

11) wskazanie dalszego trybu postępowania;

12) podpis biegłego.

2. W celu sporządzenia opinii, o której mowa w ust. 1, biegły może uzyskać dodatkowe informacje od specjalisty terapii uzależnień. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 25, poz. 116). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Balicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1895 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1896 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1894 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze gminy o statusie miasta Łódź

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1893 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1892 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzenie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1891 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1890 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1889 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1888 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1887 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład komitetu sterującego dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 183, poz. 1886 z 20042004-08-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1883

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 883

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1944

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2023

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-22 poz. 1288

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.