Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-11
Data wydania:2004-01-29
Data wejscia w życie:2004-02-11
Data obowiązywania:2004-02-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 2004


180

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem po cenach dumpingowych na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu Na podstawie art. 48, art. 55 ust. 1 w związku z art. 73 ust. 3 i art. 81 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Ustanawia się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz na polski obszar celny:

1) plastikowych zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, klasyfikowanych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego według kodu PCN 9613 10 00 0, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu;

2) plastikowych zapalniczek kieszonkowych gazowych do wielokrotnego napełniania, klasyfikowanych w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego według kodu ———————

1)

PCN 9613 20 90 0, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu. § 2.

1. Ostateczne cło antydumpingowe ustanawia się do dnia 30 kwietnia 2004 r., w wysokości różnicy między ceną minimalną w wysokości 0,12 euro za sztukę a wartością celną zapalniczki, powiększoną o należne cło wynikające z taryfy celnej, jednakże w wysokości nie niższej niż 0,09 euro za sztukę.

2. Podstawą wymiaru ostatecznego cła antydumpingowego jest wartość celna towaru określona zgodnie z przepisami tytułu II działu III ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.3)). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner ———————

3)

2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 125, poz. 1063 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2261.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 180 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 193 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 192 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania , przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 191 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasięgu terytorialnego niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 190 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 189 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 188 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 187 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 186 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 185 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 184 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 183 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 182 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 181 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 179 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku

 • Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 178 z 20042004-02-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności ziarna zbóż i nasion oleistych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 717

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski 2001 nr 24 poz. 421

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego, ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 536

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.