Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie pożyczek dla pracowników przedsiębiorstw górniczych zatrudnionych na powierzchni na podjęcie działalności gospodarczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-11
Data wejscia w życie:2004-03-09
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 25                — 1456 —                Poz. 222


222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie pożyczek dla pracowników przedsiębiorstw górniczych zatrudnionych na powierzchni na podjęcie działalności gospodarczej Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania pracownikom, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003—2006, zwanych dalej „pracownikami”, pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, zwanych dalej „pożyczkami”, i spłacania tych pożyczek;

2) sposób rozliczania pożyczek. § 2.

1. Pracownik ubiegający się o udzielenie pożyczki składa, do lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej, wniosek o udzielenie pożyczki.

2. Wniosek o udzielenie pożyczki zawiera:

1) imię i nazwisko pracownika;

2) serię i numer dowodu tożsamości wraz z numerem PESEL;

3) datę i miejsce urodzenia pracownika;

4) adres zamieszkania pracownika;

5) rodzaj wykształcenia;

6) kwotę pożyczki;

7) opis planowanej działalności gospodarczej, w szczególności określenie rodzaju planowanej działalności oraz miejsca jej wykonywania;

8) informacje wymagane przez lokalną albo regionalną instytucję finansową celem zabezpieczenia spłaty pożyczki.

3. Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

1) oświadczenie pracownika o skorzystaniu ze stypendium na przekwalifikowanie;

2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wystawione przez podmiot, który prowadzi szkolenie. ———————

1)

4. W przypadku planowania działalności gospodarczej wspólnie z innymi osobami do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć dane, o których mowa w ust. 2, oraz dokumenty wymienione w ust.

3.

5. Formularz wniosku o udzielenie pożyczki udostępnia lokalna albo regionalna instytucja finansowa. § 3.

1. Wniosek o udzielenie pożyczki, spełniający wymogi formalne, podlega zarejestrowaniu w terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia do lokalnej albo regionalnej instytucji finansowej.

2. Zarejestrowane wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie przez lokalną albo regionalną instytucję finansową, w kolejności ich zarejestrowania, w terminie 7 dni od dnia ich zarejestrowania.

3. Pozytywnie oceniony wniosek o udzielenie pożyczki stanowi podstawę do zawarcia umowy pożyczki. § 4.

1. Jeżeli wniosek o udzielenie pożyczki nie spełnia wymogów formalnych, lokalna albo regionalna instytucja finansowa wzywa pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku o udzielenie pożyczki w terminie określonym w ust. 1, wniosek podlega odrzuceniu.

3. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa powiadamia pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o odrzuceniu wniosku o jej udzielenie, w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie. § 5.

1. Lokalna albo regionalna instytucja finansowa niezwłocznie powiadamia pracownika ubiegającego się o udzielenie pożyczki o przyznanej pożyczce.

2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lokalna albo regionalna instytucja finansowa dołącza projekt umowy pożyczki. § 6.

1. Pracownik, który otrzymał pożyczkę, spłaca ją w 24-miesięcznych ratach, ustalonych w harmonogramie spłat pożyczki, na warunkach określonych w umowie pożyczki, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Spłata pierwszej raty kapitału pożyczki następuje po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki. § 7.

1. Podstawę rozliczenia pożyczki, przyznanej pracownikowi, stanowią następujące dokumenty:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 224 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie osłon socjalnych dla pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu oraz byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Barytu "Boguszów"

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 223 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 221 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcenie

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 220 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 219 z 20042004-02-23

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 610

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 59 poz. 821

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.