Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-27
Data wydania:2004-12-15
Data wejscia w życie:2005-01-11
Data obowiązywania:2004-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 2004


Strona 1 z 2
2709

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. ———————

1)

Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).


2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz.1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

Dziennik Ustaw Nr 273                — 19178 —                Poz. 2709


§

1. Granicę portu morskiego w Rowach od strony lądu ustala się jak następuje: Poczynając od punktu granicznego nr 2982 położonego u wejścia do portu, na północno zachodniej krawędzi głowicy ostrogi wschodniej, granica portu biegnie po obwodzie głowicy w kierunku wschodnim przez punkty nr 2983, 2984 i 2985, do punktu nr

2986. W punkcie nr 2986 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zewnętrzną krawędzią ostrogi wschodniej przez punkty nr 2987, 2988 i 2989 do punktu nr 2990 położonego na styku ostrogi wschodniej z falochronem brzegowym. Z punktu nr 2990 granica portu biegnie zewnętrzną krawędzią falochronu brzegowego przez punkty nr 2991, 2996 i 2997 do punktu nr 2998 położonego w miejscu załamania falochronu i dalej biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2992/32 zastabilizowanego kamieniem granicznym. W punkcie nr 2992/32 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż linii rozgraniczającej działki ewidencyjne nr 671 i 218/1, obręb ewidencyjny Rowy, aż do punktu nr 1570 zastabilizowanego kamieniem granicznym. Z punktu nr 1570 granica portu skręca w kierunku południowo zachodnim i biegnie do punktu nr 1190 zastabilizowanego kamieniem granicznym. Od punktu nr 1190 granica portu biegnie w kierunku południowym, rozgraniczając działki ewidencyjne nr 671 i 502, obręb ewidencyjny Rowy, położone w pasie drogi gruntowej, do punktu nr

1194. Następnie z punktu nr 1194 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek ewidencyjnych nr 671 i 500, obręb ewidencyjny Rowy, przez punkty graniczne nr 1195 i 1196 do punktu nr 1197, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkt graniczny nr 1198 dochodzi do punktu nr 1199 zastabilizowanego kamieniem granicznym położonym na przecięciu pasów drogowych drogi gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 502 i ulicy Rybackiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 499, obręb ewidencyjny Rowy. W punkcie nr 1199 granica portu skręca na południe, biegnie wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 500, obręb ewidencyjny Rowy, wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy Rybackiej przez punkt nr 1200, do punktu nr 1201 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

W punkcie nr 1201 granica portu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim 3,20 m do punktu nr 2961 położonego na północno-zachodnim narożniku mostu drogowego, skręca pod kątem prostym na południe i zachodnią krawędzią mostu na rzece Łupawie, dochodzi do punktu nr 2962 położonego na południowo-zachodnim narożniku mostu. W punkcie nr 2962 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim, biegnie 3,30 m do punktu nr 2963 zastabilizowanego kamieniem granicznym, skręca na południe i przebiegając przez punkt nr 2964 dochodzi do punktu nr 2965 zastabilizowanego kamieniem granicznym u zbiegu granic działek ewidencyjnych nr 49 i 52, obręb ewidencyjny Rowy, w pasie ulicy Rybackiej. Z punktu nr 2965 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnie przez punkty graniczne nr 2966 i 2967 zastabilizowane kamieniami granicznymi i po zmianie kierunku na południowo-zachodni, dochodzi do punktu nr 2968 zastabilizowanego kamieniem granicznym. Z punktu nr 2968 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1114 położony na słupie ogrodzenia do punktu nr 2969/1113 zastabilizowanego kamieniem granicznym, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przebiega przez punkty nr 2970, 2971 i 1743 zastabilizowane kamieniami granicznymi. Z punktu nr 1743 granica portu biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 1742, zamykając od północy ulicę Portową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 460/4, obręb ewidencyjny Rowy, do punktu nr 2972/45 położonego na narożniku ogrodzenia działki ewidencyjnej nr 37/1, obręb ewidencyjny Rowy, następnie biegnie linią łamaną po północnej krawędzi muru oporowego przez punkty nr 2973, 2974 i 2975/446 oraz dalej przez punkty nr 1848 i 1842 położone na słupach ogrodzenia, przez punkty nr 1841 i 2002 zastabilizowane kamieniami granicznymi i po zmianie kierunku na południowo-zachodni przez punkt nr 2001 dochodzi do punktu nr 921/172 zastabilizowanego kamieniem granicznym. W punkcie nr 921/172 granica portu skręcając na północny zachód biegnie wzdłuż ogrodzenia działki Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku, przez punkty nr 2609 i 2976, dochodzi do punktu nr 608 zastabilizowanego kamieniem granicznym, przecina drogę dojazdową do bosmanatu portu i dochodzi do punktu nr 609 zastabilizowanego kamieniem granicznym.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2709 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2722 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt K 2/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2721 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r. sygn. akt K 25/03

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2720 z 20042004-12-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt K 20/04

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2719 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2718 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2717 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2716 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2715 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2714 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2713 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu zwalczania choroby pęcherzykowej świń

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2712 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych"

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2711 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2710 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2708 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2707 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2706 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2705 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2704 z 20042004-12-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2703 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 273, poz. 2702 z 20042004-12-27

  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

zamów dokument

Porady prawne

 • Definicja morskiego statku handlowego

  Czy istnieje w polskim prawie definicja statku handlowego? Czy istnieje akt prawny wg którego klasyfikuje się statki?

 • Rozliczanie diet zagranicznych

  Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca (...)

 • Rozbudowa blisko granicy działki

  Planuję rozbudowę domu, część dobudówki chciałabym postawić od strony działki sąsiada, z tym, że są to użytki rolne. Zgodnie z moimi planami nowa część budynku (...)

 • Zasadzenie drzewa w granicach nieruchomości

  Czy sąsiad miał prawo posadzić świerki w odległości 0.5 metra od granicy działki od strony południowej? Świerki mają już ok. 4 m wysokości.

 • Wspólna ściana na granicy

  Czy obecny stan prawny pozwala na wzniesienie budynku, którego jedna ze ścian byłaby zarazem ścianą graniczną bez otworów okiennych - (garaż)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1310

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-16 poz. 571

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 20

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 923

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.