Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004 - Strona 11

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół Poprawek sporządzony w Strasburgu dnia 9 września 1998 r. do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-26
Data wydania:2001-03-26
Data wejscia w życie:2002-03-01
Data obowiązywania:2004-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004 - Strona 11


Strona 11 z 15

Dziennik Ustaw Nr 28                — 1594 —                Poz. 250


treatment available only on medical prescription in the transmitting Party.”

formy usług medycznych dostępnych jedynie za pośrednictwem recepty lekarskiej na terytorium Strony transmitującej.”. Artykuł 25 Ustęp 2 artykułu 18 otrzymuje nową numerację jako ustęp


3. Artykuł 26 Dodany zostaje rozdział IVa, w następującym brzmieniu: „ROZDZIAŁ IVa USŁUGI PROGRAMOWE POÂWI¢CONE WYŁĄCZNIE AUTOPROMOCJI LUB TELESPRZEDA˚Y Artykuł 18a: Usługi programowe poświęcone wyłącznie autopromocji

1. Przepisy niniejszej Konwencji stosuje się odpowiednio do usług programowych poświęconych wyłącznie autopromocji.

2. Inne formy reklamowania są dozwolone w takich usługach programowych, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w artykule 12 ustępy 1 i

2. Artykuł 18b: Usługi programowe poświęcone wyłącznie telesprzedaży

1. Przepisy niniejszej Konwencji stosuje się odpowiednio do usług programowych poświęconych wyłącznie telesprzedaży.

2. Inne formy reklamowania są dozwolone w takich usługach programowych, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w artykule 12 ustęp

1. Artykułu 12 ustęp 2 nie stosuje się.”. Artykuł 27 Ostatnie zdanie ustępu 4 w artykule 20 zostaje usunięte, zaś ustęp 7 w artykule 20 otrzymuje następujące brzmienie: „7. Zgodnie z ustaleniami artykułu 9a ustęp 3 litera b) oraz artykułu 23 ustęp 3 decyzje Stałego Komitetu będą podejmowane większością trzech czwartych głosów członków obecnych na posiedzeniu.”. Artykuł 28 Artykuł 21 zostaje uzupełniony w sposób następujący: „f) wydawać opinie w sprawie nadużycia praw w myśl artykułu 24a ustęp 2 litera c).

2. Oprócz tego Stały Komitet:

Article 25 Paragraph 2 of Article 18 shall be renumbered to paragraph

3. Article 26 A new Chapter IVa reading as follows shall be inserted: “CHAPTER IVa PROGRAMME SERVICES DEVOTED EXCLUSIVELY TO SELF-PROMOTION OR TELESHOPPING Article 18a: Programme exclusively to self-promotion services devoted

1. The provisions of this Convention shall apply mutatis mutandis to programme services devoted exclusively to self-promotion.

2. Other forms of advertising shall be allowed on such services within the limits established by Article 12 (1) and (2). Article 18b: Programme exclusively to tele-shopping services devoted

1. The provisions of this Convention shall apply mutatis mutandis to programme services devoted exclusively to tele-shopping.

2. Advertising shall be allowed on such services within the limits established in Article 12, paragraph

1. Article 12, paragraph 2 shall not apply.” Article 27 The last sentence of paragraph 4 of Article 20 shall be deleted and paragraph 7 of Article 20 shall have the following wording: “7. Subject to the provisions of Article 9a, paragraph 3 b) and Article 23, paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall be taken by a majority of three-quarters of the members present.” Article 28 Article 21 shall be supplemented as follows: “f) give opinions on abuse of rights under Article 24a, paragraph 2 c).

2. In addition, the Standing Committee shall:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 250 z 2004 - Strona 11 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 253 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 252 z 20042004-02-26

  Decyzja dotycząca zmiany nazwy Funduszu Rozwoju Społecznego Rady Europy na Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), przyjęta przez Organ Zarządzający Funduszu dnia 28 czerwca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 251 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 249 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisanej w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 248 z 20042004-02-26

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, podpisana w Kairze dnia 28 września 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 247 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r., w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 246 z 20042004-02-26

  Porozumienie Administracyjne podpisane w Warszawie dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie stosowania Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 245 z 20042004-02-26

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisanej w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 28, poz. 244 z 20042004-02-26

  Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, podpisana w Madrycie dnia 22 lutego 2001 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przymus adwokacki przed ETPCz

  Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

 • Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

  Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść (...)

 • Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Proszę o szczegółowy wypis wszystkich proceduralnych kroków, które należy uczynić, aby skarga była przyjęta, łącznie z adresem do kogo kierowane, w jakim języku (...)

 • Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

  Dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, rozpoznał pytania prawne dotyczące zasad zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie (...)

 • Protokół a akta osobowe pracownika

  Koleżanka z pracy dokonała poprawek w dokumentach służbowych. W trakcie rozmowy z przełożonym tłumaczyła się, że o dokonaniu takich poprawek doradził jej kolega (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 251

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu poprawek, sporządzonego w Strasburgu dnia 9 września 1998 r., do Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 maja 1989 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-06 poz. 576

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 765

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.