Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2824 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-30
Data wydania:2004-12-22
Data wejscia w życie:2005-01-14
Data obowiązywania:2004-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2824 z 2004


Strona 1 z 49
2824

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych2) Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia. ———————

1)

§ 2.

1. Określa się wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.


2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera, do wniosku tego należy dołączyć zobowiązanie, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

3. Określa się wzór upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Dziennik Ustaw Nr 283                — 20331 —                Poz. 2824


§

4. Określa się wzór formularza deklaracji skróconej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia. §

5. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia. §

6. Określa się wzór formularza oświadczenia, iż w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że wnioskodawca nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia. §

7. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia. §

8. Określa się wzór formularza wniosku o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi stosowany w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego poprzez złożenie dokumentów handlowych lub administracyjnych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia. §

9. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia. §

10. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienia z obowiązku składania gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia. §

11. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona — poziom

1) lub manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia. §

12. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona — poziom 1), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia. §

13. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§

14. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom

1) lub pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia. §

15. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom 1), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia. §

16. Określa się wzór formularza pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia. §

17. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia. §

18. Określa się wzór formularza pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia. §

19. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia. §

20. Określa się wzór formularza pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia. §

21. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia. §

22. Określa się wzór formularza pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia. §

23. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia. §

24. Określa się wzór formularza pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2824 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2842 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2841 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2840 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2839 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2838 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych, przysługujących strażakowi Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2837 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2836 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2835 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2834 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta - rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2833 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2832 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2831 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2830 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2829 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2828 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2827 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2826 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2825 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2823 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu wpłat należności z tytułu wprowadzenia do obrotu substancji nowej bez wymaganego zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 283, poz. 2822 z 20042004-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

  Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Monitor Polski 2012 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Legislacja UE z 2004-09-07 nr 286 poz. 3

  Sprostowanie do decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zastąpienia i zniesienia wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania rozporządzeń (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.