Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-12-31
Data wydania:2004-12-17
Data wejscia w życie:2005-01-15
Data obowiązywania:2004-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 2004


2859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie Rady Pomocy Społecznej Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Pomocy Społecznej, zwanej dalej „Radą”;

2) organizację i tryb działania Rady. ———————


1)

§ 2.

1. Kandydatów na członków Rady spośród osób reprezentujących podmioty wymienione w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z terenu województwa zgłasza wojewoda.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „ministrem”, w formie pisemnej, co najmniej na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.

3. Zgłoszenia dokonane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Minister może zwrócić się do przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, o dokonanie

Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

Dziennik Ustaw Nr 285                — 20938 —                Poz. 2859


zgłoszenia kandydatów na członków Rady. Do zgłoszenia przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. §

3. Rada obraduje na posiedzeniach, które zwołuje przewodniczący Rady w zależności od potrzeb, nie częściej jednak niż raz na kwartał. § 4.

1. Minister zwołuje pierwsze posiedzenie, na którym wręcza akty powołania do Rady.

2. Pierwsze posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady, do czasu wyboru w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przewodniczącego Rady.

3. Po wyborze przewodniczącego Rady, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, wybiera się dwóch jego zastępców oraz sekretarza Rady. § 5.

1. Zmian przewodniczącego Rady, jego zastępców oraz sekretarza Rady w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Z wnioskiem w sprawie zmiany, o której mowa w ust. 1, może wystąpić każdy członek Rady. Rozpatrzenie tego wniosku stanowi odrębny punkt posiedzenia. §

6. Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz sekretarz Rady tworzą prezydium, które organizuje pracę Rady, w tym:

1) inicjuje prace Rady;

2) opracowuje harmonogram posiedzeń na dany rok;

3) opracowuje okresowe informacje dla ministra z działalności Rady;

4) opracowuje sprawozdanie z działalności Rady za okres całej kadencji. §

7. Przewodniczący Rady:

1) zwołuje posiedzenia Rady;

2) ustala propozycje porządku obrad posiedzeń;

3) prowadzi posiedzenia;

4) współpracuje z urzędem obsługującym ministra w zakresie realizacji zadań Rady. §

8. Sekretarz Rady w szczególności:

1) organizuje spotkania prezydium;

2) koordynuje prace członków prezydium;

3) współpracuje z członkami Rady w zakresie realizacji przyjętych uchwał;

4) współdziała z przewodniczącym Rady i jego zastępcami w realizacji zadań Rady. §

9. Jeden z zastępców, wskazany przez przewodniczącego Rady, przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków. § 10.

1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały.

2. Do podjęcia uchwały jest wymagana zwykła większość głosów członków Rady.

3. W drodze uchwały Rada powołuje stałe lub doraźne zespoły robocze składające się z członków Rady.

4. Uchwała o powołaniu zespołu roboczego określa zadania zespołu roboczego oraz jego skład osobowy. § 11.

1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół stanowiący zapis przebiegu obrad.

2. Protokół posiedzenia zawiera:

1) datę posiedzenia;

2) porządek obrad;

3) imiona i nazwiska uczestników posiedzenia;

4) informację na temat przebiegu obrad;

5) przewidywany termin kolejnego posiedzenia.

3. Protokół podpisują protokolant oraz przewodniczący Rady.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte na posiedzeniu.

5. Protokół otrzymuje minister. Protokół jest do wglądu dla każdego członka Rady. §

12. Obsługę biurową w zakresie działania Rady zapewnia urząd obsługujący ministra. §

13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski ———————

2)

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 kwietnia 1991 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania Rady Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 33, poz. 144) zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2859 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2869 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń zakładowych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2868 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2867 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2866 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie nazw i siedzib oraz ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2865 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu spirytusowego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2864 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości środków ochrony roślin w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2863 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2862 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów"

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2861 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2860 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2858 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2857 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, sposobu ustalania , terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2856 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2855 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2854 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2853 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2852 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2851 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczególowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2850 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 285, poz. 2849 z 20042004-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 1999 nr 31 poz. 467

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-10 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.