Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 269 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-27
Data wydania:2004-02-11
Data wejscia w życie:2004-03-06
Data obowiązywania:2004-02-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 269 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 31                — 1695 —                Poz. 269


269

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty (Dz. U. Nr 55, poz. 486 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 486) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Ustala się następujący nakład połowowy floty:

1) na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej: a) 8 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 30 m lub mocy silnika głównego większej niż 611 kW, b) 404 statki rybackie o długości całkowitej od 15 do 30 m, c) 582 statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 15 m,

2) na morskich wodach wewnętrznych: a) na części Jeziora Nowowarpieńskiego i części Zalewu Szczecińskiego wraz ze Âwiną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdującej się na wschód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec — 135 statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 m, b) na części Zalewu Wiślanego znajdującej się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie — 124 statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 15 m,

3) na śródlądowych wodach powierzchniowych — na Jeziorze Dąbie — 23 statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 15 m,

4) poza granicami polskich obszarów morskich: a) na obszarze regulacji Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 26, poz. 105), b) na obszarze objętym Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 160), z wyłączeniem obszarów znajdujących się pod jurysdykcją w zakresie rybołówstwa stron tej konwencji — łącznie 5 statków rybackich.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 269 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 275 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 274 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 273 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 272 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 271 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym może być powierzone przeprowadzanie kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 270 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej przesyłek zwierząt i przesyłek produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 268 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 267 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 266 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 265 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 264 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 263 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 31, poz. 262 z 20042004-02-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Targowanie się z komornikiem

  Czy przepis mówiący, że komornik pobiera stosunkową opłatę egzekucyjną w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz (...)

 • Opłata stosunkowa dla komornika

  Przeczytałem że dłużnik może zaskarżyć w sądzie 15-procentową opłatę, jeśli uzna, że jest zbyt wysoka w stosunku do nakładu pracy. Wtedy komornik musi przedstawić (...)

 • Nakłady na rzecz użyczoną

  Czy umowa o użyczenie (budynku mieszkalnego i działki) pozwala mi dokonywać remontów i modernizacji budynku mieszkalnego nakładem własnych środków finansowych? Użyczającym (...)

 • Wkład do spółki jawnej a majątek wspólny małżonków

  Czy wkład do spółki jawnej należy do majątku wspólnego?

 • Wkład budowlany jako nakład z majątku osobistego

  Jeśli ja dokonałem wpłaty z majątku osobistego na wkład budowlany mieszkania spółdzielczego po jego otrzymaniu, który spółdzielnia w postaci kredytu zaciągnęła (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.