Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-02
Data wydania:2004-01-23
Data wejscia w życie:2004-03-17
Data obowiązywania:2004-03-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004 - Strona 4


Strona 4 z 9

Dziennik Ustaw Nr 33                — 1754 —

27) w art. 244: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:                Poz. 286


pisami, o których mowa w ust.

1. Przepis art. 180 stosuje się odpowiednio.

4. Po stwierdzeniu, iż zgłoszenie jest sporządzone prawidłowo i zasadne, Urząd Patentowy przekazuje zgłoszenie oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia wraz z wymaganymi dokumentami do Komisji Europejskiej i powiadamia o tym zgłaszającego.


5. Na warunkach i w zakresie określonych w przepisach wymienionych w ust. 1, od daty przekazania, o którym mowa w ust. 4, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia korzystają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tymczasowej ochrony.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio do wniosku o zmianę specyfikacji wymienionego w ust. 1 oznaczenia.

7. Właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu zarejestrowania, a także wniosku o unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia, o których mowa w przepisach wymienionych w ust. 1, jest Urząd Patentowy.

8. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia, wniosku lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 6 i 7, przepisy art. 244 i 245 oraz 248 i 249 stosuje się odpowiednio.”;

21) nazwa tytułu V otrzymuje brzmienie: „Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe”;

22) w tytule V nazwa działu II otrzymuje brzmienie: „Rejestry i dokumenty”;

23) po art. 233 dodaje się art. 2331 w brzmieniu: „Art. 2331. O zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego i znaku towarowego ogłasza się w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.”;

24) art. 234 otrzymuje brzmienie: „Art. 234. Inne niż wymienione w art. 232, art. 233 i art. 2331 ogłoszenia określone w ustawie, akty o charakterze urzędowym oraz komunikaty zamieszcza się w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.”;

25) nazwa tytułu VI otrzymuje brzmienie: „Strona, pełnomocnicy, terminy, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym”;

26) w art. 235 uchyla się ust. 1;

„1. Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 11—14 w brzmieniu: „11. Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 12—14, przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji.

12. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia.

13. Rozprawę przeprowadza się w przypadku, o którym mowa w art. 89 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, również na wniosek zgłaszającego.

14. Do ponownego rozpatrzenia sprawy Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta.”, c) uchyla się ust. 2, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepisy ust. 1 oraz ust. 11—14 stosuje się odpowiednio do postanowień.”;

28) w art. 245 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją w całości lub w części i rozstrzyga co do istoty sprawy.”;

29) art. 249 otrzymuje brzmienie: „Art. 249.

1. Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta do rozpatrzenia zasadności otrzymanej skargi.

2. W wyniku rozpatrzenia skargi Urząd Patentowy uwzględnia ją w całości albo przekazuje sądowi administracyjnemu odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy.”;

30) art. 252 i 253 otrzymują brzmienie: „Art. 252. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 253.

1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania sprawy nie stosuje się do rozpatrywania zgłoszeń dokonanych w celu uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie przed 2004 r.? Otrzymałem nieodpłatnie akcje od zakładu pracy TP SA przed (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.