Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-02
Data wydania:2004-01-23
Data wejscia w życie:2004-03-17
Data obowiązywania:2004-03-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004


Strona 1 z 9
286

USTAWA z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4. Jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.”;


2) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędą-

Dziennik Ustaw Nr 33                — 1751 —

7) w art. 120: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:                Poz. 286


ce wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.”;

3) art. 24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. Patenty są udzielane — bez względu na dziedzinę techniki — na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.”;

4) w art. 33: a) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: „31. Każde zastrzeżenie powinno być ujęte jasno, w jednym zdaniu lub równoważniku zdania.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Oprócz zastrzeżenia niezależnego lub zastrzeżeń niezależnych, które powinny przedstawiać ogół cech zgłaszanego wynalazku bądź kilku wynalazków, ujętych zgodnie z art. 34 w jednym zgłoszeniu, w zgłoszeniu może występować odpowiednia liczba zastrzeżeń zależnych dla przedstawienia wariantów wynalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w części znamiennej zastrzeżenia niezależnego lub innego zastrzeżenia zależnego.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu: „41. Wzajemne powiązanie w układzie zastrzeżenia niezależnego i zastrzeżeń zależnych powinno być wyraźnie przedstawione w zgłoszeniu.”;

5) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku gdy brak ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu dotyczy tylko niektórych wynalazków, ujętych w jednym zgłoszeniu, a zgłaszający nie ograniczy zakresu żądanej ochrony, Urząd Patentowy w pierwszej kolejności odmawia udzielenia patentu na te wynalazki. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Urząd Patentowy postanawia o dokonaniu odpowiednich zmian w opisie zgłoszeniowym.”;

6) w art. 108: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego zawiera ilustracje, a w szczególności rysunki lub fotografie. Zgłoszenie wzoru przemysłowego może zawierać również próbki materiału włókienniczego.”, b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Na jednej z ilustracji, o których mowa w ust. 2, powinny być przedstawione w figurach wszystkie odmiany wzoru ujęte w zgłoszeniu.”;

„1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.”, b) w ust. 3: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) znakach towarowych podrobionych — rozumie się przez to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym;”, — dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) znakach wcześniejszych — rozumie się przez to znaki zgłoszone lub zarejestrowane z wcześniejszym pierwszeństwem.”;

8) w art. 131: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia:

1) których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2) które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

3) które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, właściwości lub, z uwzględnieniem ust. 3, pochodzenia geograficznego towaru.”, b) w ust. 2 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „4) zawierają urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;

5) zawierają elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, każdy znak towarowy zawierający elementy geograficzne niezgodne z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 33, poz. 286 z 2004 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Zbycie akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.

  Czy od akcji zakupionych w październiku 2003 (po 1 stycznia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa) na GPW i sprzedanych w 2005 roku należy ściągnąć podatek dla urzędu (...)

 • Jak liczyć termin wejścia w życie ustawy?

  Jeżeli coś jest zależne od okresu czasu i ustawa wskazuje ten okres mówiąc, że cos będzie od np. 8 lat wejścia w życie, to należy liczyć ten okres od chwili wejścia (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie przed 2004 r.? Otrzymałem nieodpłatnie akcje od zakładu pracy TP SA przed (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.