Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 303 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-04
Data wydania:2004-02-18
Data wejscia w życie:2004-03-04
Data obowiązywania:2004-03-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 303 z 2004


303

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt P 21/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski — sprawozdawca, Adam Jamróz, Ewa Łętowska, Andrzej Mączyński, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

1) art. 58 pkt 12 lit. j ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124, ze zm.) z art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 oraz art. 87 Konstytucji,


2) art. 40 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 2, art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 65 ust. 1 oraz art. 87 Konstytucji, w zakresie pozwalającym na ustalanie maksymalnej liczby członków izby adwokackiej, w tym liczby aplikantów adwokackich,

3) art. 60 pkt 8b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, ze zm.) z art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 oraz art. 87 Konstytucji, orzeka:

1) art. 40 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) jest niezgodny z art. 2 i art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 lutego 2004 r., pytań prawnych Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności:

Dziennik Ustaw Nr 34                — 1830 —                Poz. 303


Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że wskutek niewskazania ustawowych przesłanek dla ustalania maksymalnej liczby aplikantów adwokackich dopuszcza dowolność w ograniczaniu konstytucyjnych wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy,

2) art. 40 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 1, nie jest niezgodny z art. 17, art. 32 i art. 87 Konstytucji w zakresie, w jakim stanowi podstawę ustalania maksymalnej liczby aplikantów adwokackich,

3) art. 58 pkt 12 lit. j ustawy, o której mowa w pkt 1, jest niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji przez to, że dopuszcza — co do osób niebędących jeszcze członkami korporacji samorządowej adwokatów — możliwość ograniczania tych osób w korzystaniu z konstytucyjnej wolności wyboru zawodu bez ustawowego określenia przesłanek i zakresu ograniczania,

4) art. 58 pkt 12 lit. j ustawy, o której mowa w pkt 1, nie jest niezgodny z art. 17 Konstytucji,

5) art. 60 pkt 8b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) jest niezgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji przez to, że dopuszcza — co do osób niebędących jeszcze członkami korporacji samorządowej radców prawnych — możliwość ograniczania tych osób w korzystaniu z konstytucyjnej wolności wyboru zawodu bez ustawowego określenia przesłanek i zakresu ograniczania,

6) art. 60 pkt 8b ustawy, o której mowa w pkt 5, nie jest niezgodny z art. 17 Konstytucji.

Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski Ewa Łętowska Jerzy Stępień Marian Zdyb Teresa Dębowska-Romanowska Adam Jamróz Andrzej Mączyński Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 303 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 304 z 20042004-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt K 12/03

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 302 z 20042004-03-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 2004 r. sygn. akt SK 39/02

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 301 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 300 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 299 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 298 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 297 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 296 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza Agencją

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 295 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 294 z 20042004-03-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 293 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 292 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Dziennik Ustaw Nr 34, poz. 291 z 20042004-03-04

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.