Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-20
Data wejscia w życie:2004-03-20
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 2004


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 40                — 2233 —                Poz. 360


360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze2) Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepis ogólny §


1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wodomierz — przyrząd pomiarowy służący do ciągłego pomiaru objętości wody przepływającej w całkowicie wypełnionym przewodzie zamkniętym;

2) wodomierz sprzężony — układ pomiarowy złożony z dwóch wodomierzy o różnych nominalnych strumieniach objętości oraz z urządzenia przełączającego, regulującego samoczynnie strumień objętości w obu wodomierzach;

3) współpracujące przyrządy pomiarowe — przyrządy podłączone do liczydła lub urządzenia korekcyjnego w celu pomiaru określonych parametrów przepływu, na podstawie których można dokonywać korekcji lub przeliczeń;

4) strumień objętości (Q) — objętość wody przepływającej przez wodomierz w przyjętej jednostce czasu;

5) maksymalny (Qmax) albo przeciążeniowy (Q4) strumień objętości — największy strumień objętości, przy którym wodomierz może pracować w krótkim czasie bez uszkodzenia i przekroczenia błędów granicznych dopuszczalnych oraz wartości maksymalnej straty ciśnienia; ———————

1)

6) nominalny strumień objętości (Qn) — strumień objętości równy połowie maksymalnego strumienia objętości, przy którym wodomierz może pracować przy przepływie ciągłym lub przerywanym i jego wskazania mieszczą się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych;

7) ciągły strumień objętości (Q3) — największy strumień objętości w warunkach znamionowych użytkowania, przy którym wodomierz może pracować przy przepływie ciągłym lub przerywanym i jego wskazania mieszczą się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych;

8) pośredni strumień objętości (Qt, Q2) — strumień objętości dzielący zakres obciążeń pomiarowych na przedział górny i dolny, przy którym błąd graniczny dopuszczalny zmienia wartość;

9) minimalny strumień objętości (Qmin, Q1) — strumień objętości, powyżej którego wskazania wodomierza nie powinny przekraczać błędów granicznych dopuszczalnych;

10) zakres obciążeń pomiarowych wodomierza — zakres strumienia objętości wodomierza zawarty między maksymalnym albo przeciążeniowym strumieniem objętości a minimalnym strumieniem objętości;

11) górne graniczne ciśnienie — maksymalne ciśnienie panujące w rurociągu, przy którym wodomierz może pracować w sposób ciągły, w warunkach znamionowych użytkowania, bez pogorszenia charakterystyki metrologicznej;

12) maksymalna dopuszczalna temperatura — maksymalną temperaturę wody, przy której może pracować wodomierz w sposób ciągły, w warunkach znamionowych użytkowania, bez pogorszenia charakterystyki metrologicznej;

13) klasa metrologiczna wodomierza — zakres obciążeń pomiarowych wodomierza, dla którego wskazania wodomierza mieszczą się w granicach błędów granicznych dopuszczalnych;

14) klasa dokładności wodomierza — klasę wodomierza spełniającego określone wymagania metrologiczne, którego błędy zawarte są w określonych granicach. Rozdział 2 Wymagania metrologiczne w zakresie konstrukcji, materiału i wykonania wodomierzy §

2. Wodomierz konstruowany jest jako:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia następujących dyrektyw Rady:

1) dyrektywy 75/33/EWG z dnia 17 grudnia 1974 r. w sprawie dostosowania ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego wodomierzy do wody zimnej, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 014 z dnia 20 stycznia 1975 r.;

2) dyrektywy 79/830/EWG z dnia 11 września 1979 r. w sprawie dostosowania ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego wodomierzy do wody ciepłej, opublikowanej w Dz. Urz. WE nr L 259 z dnia 15 października 1979 r.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 20042004-03-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 373 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 372 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 371 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 370 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 369 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 367 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 365 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 363 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 362 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 361 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 359 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 358 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 357 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 356 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 355 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 354 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

zamów dokument

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Sposób wymierzania opłat za wodę

  Czy administracja może dokonywać rozliczenia wody w bloku na podstawie wodomierza znajdującego się w mieszkaniu i doliczać do każdego mieszkania stratę wody wynikającą (...)

 • Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

  Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe?

 • Legalizacja wodomierzy

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W ciągu miesiąca 'zużyłem" 100 m3 wody-podejrzewam awarię licznika-mieszkam tam 10 lat i przez ten czas nie był legalizowany. (...)

 • Uprawnienia do transportu wartości pieniężnych

  Firma stara się o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki. Jednym z elementów realizowanych usług jest transport gotówki w kwotach nie przekraczających 30 tys. (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.