Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-12
Data wydania:2004-02-17
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 2004


Strona 1 z 2
368

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Określa się stawki opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. ———————

1)

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, z podaniem tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, których opłata dotyczy. § 2.

1. Za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz badania wartości gospodarczej odmiany, opłatę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań.

2. Jeżeli hodowca zgłasza do badań rejestrowych odmianę o różnym przeznaczeniu dla kilku kierunków użytkowania i powoduje to konieczność przeprowadzenia oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich, opłatę za badania wartości gospodarczej od-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 40                — 2259 —                Poz. 368


miany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną z kierunkami użytkowania, zgłoszonymi przez hodowcę. § 3.

1. Opłaty za wpisanie odmiany do krajowego rejestru oraz za pierwszy rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

2. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze opłatę wnosi się do końca czerwca każdego roku następującego po roku,

w którym wydano decyzję o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

3. Nie wnosi się opłaty za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze za dany rok kalendarzowy, jeżeli odmiana została skreślona z rejestru w pierwszym półroczu. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. (poz. 368)

1. Stawki opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu dla wszystkich odmian roślin uprawnych, wynoszą:

1) za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru — 500 zł;

2) za wpis do krajowego rejestru — 200 zł;

3) za złożenie wniosku o przedłużenie wpisu odmiany w krajowym rejestrze — 500 zł;

4) za każdy rok utrzymania odmiany w krajowym rejestrze: a) przez okres pierwszych 5 lat — 200 zł, b) w następnych latach — 400 zł.

2. Stawki opłat za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed wpisaniem odmiany do krajowego rejestru i za każdy rok badania wartości gospodarczej odmiany przed wpisaniem odmiany do krajowego rejestru wynoszą:

Lp.

Rodzaj opłaty

Stawki opłat w zależności od grupy roślin uprawnych (w zł) I II 650 III 600 IV 550 V 500

1

za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany przed wpisaniem odmiany do krajowego rejestru za każdy sezon wegetacyjny badania wartości gospodarczej odmiany przed wpisaniem odmiany do krajowego rejestru

700

2

2 000

1 800

1 600

1 300

1 000

Grupy roślin uprawnych: I grupa obejmuje: jęczmień jary, kukurydzę pastewną, pszenicę zwyczajną, pszenżyto ozime, owies, żyto ozime, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy; II grupa obejmuje: jęczmień ozimy, koniczynę łąkową (czerwoną), lucernę mieszańcową, lucernę siewną, pszenicę twardą, rzepak jary, życicę trwałą, życicę wielokwiatową (rajgras włoski i holenderski); III grupa obejmuje: a) bobik, burak pastewny, festulolium, gorczycę czarną, groch siewny, koniczynę białą, konietlicę łąkową, konopie, kostrzewę czerwoną, kostrzewę

łąkową, krokosz barwierski, kupkówkę pospolitą, len, mak, mozgę kanaryjską (kanar), pszenżyto jare, rzepik, słonecznik, tymotkę łąkową, wiechlinę łąkową, wiechlinę błotną, wiechlinę gajową, wiechlinę roczną, wiechlinę zwyczajną, wyczyniec łąkowy, b) burak ćwikłowy, burak liściowy, cebulę siedmiolatkę, cebulę, cykorię, endywię, fasolę wielokwiatową, fasolę zwykłą, groch siewny (ogrodowy), kalafior, kalarepę, kapustę brukselską, kapustę głowiastą białą, kapustę włoską, kapustę głowiastą czerwoną, kapustę pekińską, karczoch hiszpański (kard), karczoch zwyczajny, koper włoski (fenkuł), marchew, oberżynę, ogórek, pomidor, por, rabarbar, roszponkę, sałatę siewną, seler

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 368 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 374 z 20042004-03-12

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 373 z 20042004-03-12

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 372 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 371 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 370 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 369 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 367 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie próbek do oceny tożsamości odmianowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 366 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania żołnierzom zawodowym zezwoleń na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 365 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 364 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 363 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie dodatkowego kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych zbóż z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 362 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 361 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 360 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 359 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 358 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 357 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Łaskarzew w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 356 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 355 z 20042004-03-12

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wojskowych oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 354 z 20042004-03-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-18 poz. 1574

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-27 poz. 1061

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1092

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1330

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-09 poz. 340

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.