Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-03-16
Data wydania:2004-03-01
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-03-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 43                — 2387 —                Poz. 402


402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590) zarządza się, co następuje: §


1. 1. W programie wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej, zwanym dalej „programem”, planuje się rocznie udział 17 osób upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Program określa sposób wymiany, okres i miejsca szkoleń osób, o których mowa w ust.

1. ———————

1)

3. Rekrutację osób, o których mowa w ust. 1, objętych programem w danym roku kalendarzowym przeprowadza Główny Lekarz Weterynarii. §

2. Zakres programu obejmuje szkolenie:

1) teoretyczne w liczbie co najmniej 16 godzin,

2) praktyczne w liczbie co najmniej 24 godzin — dotyczące procedur przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 402 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 412 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2004 r. sygn. akt SK 23/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 411 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 410 z 20042004-03-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 2004 r. sygn. akt SK 53/03

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 409 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 408 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 407 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 406 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 405 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 404 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 403 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu środków żywienia zwierząt zawierających białko zwierzęce

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 401 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 400 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej niespełniające wymagań określonych w prawie Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 399 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 398 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 397 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 396 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 395 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 394 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne przenośnikowe

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 393 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 392 z 20042004-03-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1411

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt oraz pasz leczniczych w ramach kontroli urzędowej

 • Legislacja UE z 2004-06-22 nr 221 poz. 18

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów (...)

 • Legislacja UE z 2004-08-24 nr 274 poz. 15

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1588

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.