Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-16
Data wydania:2004-04-06
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 2004


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 65                — 3831 —                Poz. 597


597

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych1) Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) ministrowie;”;

2) w § 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) „usłudze” — należy przez to rozumieć usługę w ramach społeczeństwa informacyjnego, świadczoną za wynagrodzeniem, bez równoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłaną pierwotnie i otrzymywaną w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu do elektronicznego przesyłania i przechowywania danych, włącznie z kompresją cyfrową, która jest w całości przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, drogą radiową, przy użyciu środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych (drogą elektroniczną);”, b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) „produkcie” — należy przez to rozumieć każdy wyprodukowany przemysłowo produkt lub każdy produkt rolniczy, włącznie z produktami rybnymi;”, c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) „innych wymaganiach” — należy przez to rozumieć, inne niż specyfikacja techniczna, wymagania nałożone na produkt w celu ochrony, w szczególności konsumentów i środowiska naturalnego, które wpływają na jego cykl użytkowy po wprowadzeniu go do obrotu, takie jak warunki użycia, utyliza———————

1)

cji, ponownego użycia lub przetworzenia, jeżeli warunki takie mogą mieć znaczący wpływ na skład lub istotę produktu, lub wprowadzenie go do obrotu;”, d) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) regulacje pośrednio ograniczające wprowadzenie do obrotu produktów, świadczenie usług lub prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług, a w szczególności: — przepisy powołujące specyfikacje techniczne lub wymagania niezawarte w przepisach prawnych, których stosowanie zapewnia domniemanie spełnienia wymagań wynikających z tych przepisów, — postanowienia porozumień dobrowolnych, których stroną są organy administracji rządowej i które zawierają zobowiązania do stosowania, w interesie publicznym, specyfikacji technicznych lub innych wymagań, z wyłączeniem umów podlegających przepisom o zamówieniach publicznych, zwanych dalej „porozumieniami dobrowolnymi”, — przepisy wpływające na wielkość obrotu produktami i usługami za pomocą instrumentów finansowych, w tym podatkowych, z wyłączeniem przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;”, e) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) „projekcie aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne” — należy przez to rozumieć projekt opracowany na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, w którym mogą zostać wprowadzone znaczące zmiany;”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zgodnych z obowiązującymi aktami Wspólnoty Europejskiej, które skutkują przyjęciem specyfikacji technicznych i przepisów dotyczących usług;”;

4) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem Wspólnoty Europejskiej;”;

Rozporządzenie stanowi transpozycję dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 597 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 602 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 601 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 600 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 599 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 598 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 596 z 20042004-04-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.