Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-22
Data wydania:2004-04-07
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 74                — 4434 —                Poz. 683


683

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa warunki podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego, w przypadku gdy gwarantowany próg ustalony dla grupy odmian na dane zbiory jest wyższy niż gwarantowany próg ustalony na poprzednie zbiory. § 2.

1. Dodatkowe kwoty produkcji surowca tytoniowego, o których mowa w § 1, są przydzielane na wniosek:

1) producentom surowca tytoniowego, którzy nie są członkami grup producentów tytoniu, lub grupom producentów tytoniu, jeżeli została wobec nich zastosowana redukcja kwot produkcji surowca tytoniowego, w stosunku do kwot z poprzedniego ———————

1)

zbioru dla innej grupy odmian — do wysokości nieprzekraczającej tej redukcji;

2) grupom producentów tytoniu, jeżeli w przypadku otrzymania dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego członkowie tych grup mogą dokonać racjonalizacji produkcji danej grupy odmian tytoniu.

2. Dodatkowe kwoty produkcji surowca tytoniowego są przydzielane grupom producentów tytoniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, po rozpatrzeniu wniosków producentów surowca tytoniowego lub grup producentów tytoniu, o których mowa w ust. 1 pkt

1.

3. Podział dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego jest dokonywany proporcjonalnie do wielkości redukcji, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub proporcjonalnie do wielkości kwoty produkcji surowca tytoniowego przydzielonej grupie, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt

2. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 683 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 687 z 20042004-04-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 686 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 685 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 684 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 682 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 681 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 680 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 679 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 678 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 677 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 676 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 675 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 674 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 673 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 672 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 671 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 670 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 669 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 668 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 667 z 20042004-04-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

zamów dokument

Porady prawne

 • Zasady księgowania surowców w koszta firmy

  Firma kupuje surowiec do wykorzystania w czasie procesu produkcji w systemie dwumiesięcznych dostaw. W jakiej sytuacji możliwe jest zaksięgowanie zakupionego surowca w (...)

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

 • Forma umowy dostawy na wyłączność

  Firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zawarła niepisaną (ustną) umowę o świadczenie zaopatrzenia w jednoznacznie zdefiniowany surowiec chemiczny innego podmiotu (...)

 • Zarzuty do planu podziału sumy egzekucyjnej

  W jakim terminie wnosi się zarzuty przeciwko planowi podziału sumy egzekucyjnej?

 • Działy specjalne produkcji rolnej

  Dwóch rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej zamierza zawrzeć umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia produkcji rolnej. Czy w takiej sytuacji (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.