Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 844 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-29
Data wydania:2004-04-06
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-04-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 844 z 2004


844

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia. §


2. Do celów:

1) podatku od towarów i usług,

2) poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ———————

1)

3) opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej — stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), o której mowa w § 3, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r. §

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045, z 2001 r. Nr 12, poz. 94 oraz z 2003 r. Nr 28, poz. 239 i Nr 173, poz. 1682). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 844 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 863 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 862 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 861 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 860 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 859 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobu ich zabezpieczania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 858 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 857 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 856 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz sposobu ustalania ich kosztów

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 855 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 854 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 853 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 852 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 851 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 850 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 849 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 848 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 847 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 846 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 845 z 20042004-04-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

zamów dokument

Porady prawne

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Opodatkowanie usług elektrycznych

  Firma wykonuje pomiary elektryczne oraz układa sieć elektryczną w nowych i starszych budynkach - zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Jaką stawką ryczałtu i (...)

 • Stawka VAT na usługi udostępniania pracowników

  Jaką jest stawka podatku VAT na wynajmowanie pracownika innej niezależnej firmie? Czy jest to zależne od pracy jaką ma wykonywać?

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną (...)

 • Wynajem pokoi a VAT

  Firma chce wynajmować będące jej własnością pokoje i domki nad morzem dla turystów. Czy działalność taka podlega VAT?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.