Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 975 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-26
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 975 z 2004


975

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do przeprowadzania testów i oceny leśnego materiału podstawowego oraz badań leśnego materiału rozmnożeniowego Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wykaz podmiotów upoważnionych do przeprowadzania:

1) testów potwierdzających spełnienie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy do jego rejestracji w części IV Krajowego Rejestru;


2) badań określających procent sztucznych hybryd w produkowanym leśnym materiale rozmnożeniowym — w przypadku rejestracji plantacji nasiennych lub drzew matecznych, przeznaczonych do produkcji sztucznych hybryd; ———————

1)

3) oceny określającej cechy i wartość użytkową leśnego materiału podstawowego — w przypadku rejestracji klonów lub mieszanki klonów. §

2. Do przeprowadzania testów, o których mowa w § 1 pkt 1, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

3) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

4) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

5) Instytut Dendrologii w Kórniku. Polskiej Akademii Nauk

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

§

3. Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 1 pkt 2, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

Dziennik Ustaw Nr 97

2) Instytut Dendrologii w Kórniku; Polskiej Akademii                — 6703 — Nauk                Poz. 975


§

4. Do przeprowadzania oceny, o której mowa w § 1 pkt 3, są upoważnione następujące podmioty:

1) Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

2) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

3) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu; §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Ârodowiska: Cz. Âleziak

3) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

4) Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu;

5) Akademia Bydgoska w Bydgoszczy;

6) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

7) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;

8) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 975 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 977 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 976 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 974 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 973 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kolby metalowe II rzędu

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 972 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 971 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 970 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 969 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 968 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 967 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 966 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 965 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności stanowiących podstawę uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych oraz doradcy inwestycyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 964 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 963 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 962 z 20042004-05-01

  Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 928

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego

 • Legislacja UE z 2007-07-05 nr 175 poz. 37

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/942/WE upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia decyzji na mocy dyrektywy (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-11 poz. 190

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

 • Legislacja UE z 2007-07-26 nr 194 poz. 9

  Decyzja Komisji z dnia 25 lipca 2007 r. upoważniająca Bułgarię i Rumunię do odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.