Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 985 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 985 z 2004


Strona 1 z 20

Dziennik Ustaw Nr 98                — 6738 —                Poz. 985


985

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych1) Na podstawie art. 62 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.2)) zarządza, się co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) przesłanki udzielania zgody na: a) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — odpadów promieniotwórczych;

2) sposób postępowania w sprawie ubiegania się o zgodę, o której mowa w pkt 1, oraz wzór dokumentu związanego z tym postępowaniem. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dostawcy — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, która jest odpowiedzialna za posiadane odpady promieniotwórcze i zamierza dokonać lub zlecić dokonanie ich wywozu;

2) odbiorcy — rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, do której jest dokonywany przywóz odpadów promieniotwórczych;

3) przewozie — rozumie się przez to czynności związane z transportem odpadów promieniotwórczych od dostawcy do odbiorcy wraz z ich załadunkiem i rozładunkiem;

4) właściwym organie — rozumie się przez to organ w kraju dostawcy, odbiorcy lub tranzytu właściwy w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się przez to Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”. ———————

1)

Rozdział 2 Przewozy między Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej §

3. Prezes Agencji udziela zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych na wniosek:

1) dostawcy krajowego w przypadku wywozu odpadów promieniotwórczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dostawcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej przekazany przez właściwy organ kraju dostawcy w przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych. § 4.

1. W przypadku wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych, Prezes Agencji występuje do właściwego organu kraju odbiorcy i kraju lub krajów tranzytu, w celu uzyskania zgody tych organów na dokonanie przewozu.

2. W przypadku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji:

1) udziela zgody dostawcy na dokonanie przewozu, jeżeli dostawca zobowiąże się do przyjęcia z powrotem odpadów promieniotwórczych, w sytuacji, gdy ich przewóz nie będzie mógł być ukończony;

2) zawiadamia o udzieleniu zgody właściwy organ kraju odbiorcy oraz kraju lub krajów tranzytu.

3. Po otrzymaniu od właściwego organu kraju odbiorcy potwierdzenia o odbiorze odpadów promieniotwórczych Prezes Agencji przesyła dostawcy kopię potwierdzenia. §

5. W przypadku otrzymania od właściwego organu kraju dostawcy wniosku o udzielenie zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpadów promieniotwórczych Prezes Agencji, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, udziela zgody, jeżeli odbiorca zawarł umowę:

1) na składowanie odpadów promieniotwórczych z jednostką organizacyjną posiadającą zezwolenie na składowanie odpadów promieniotwórczych objętych wnioskiem lub

Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 92/3/Euratom z dnia 3 lutego1992 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów radioaktywnych między Państwami Członkowskimi oraz do Wspólnoty i poza jej obszar, Dz. Urz. WE L 035 z 12.02.1992, str. 24 i n.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 985 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1000 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 999 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 998 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 997 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 996 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 995 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 994 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 993 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 992 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 991 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 990 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 989 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 988 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 987 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 986 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 984 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 983 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 982 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 981 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 980 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia

zamów dokument

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

 • Liczba dni pobytu pracownika zagranicą

  Pracownicy zostali zatrudnieniu we wrześniu 2008 r. u polskiego pracodawcy w celu delegowania do Danii. W umowach o pracę mają wpisane miejsce pracy: Dania. Według przepisów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 986

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1316

  Oświadczenie rządowe z dnia 17 października 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ustanawiającym zasady działania Wspólnej Komisji powołanej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanym w Warszawie dnia 9 października 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-18 poz. 1105

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Poświadczenia uprawnień do kierowania prywatnymi pojazdami silnikowymi, podpisanym w Stuttgarcie dnia 20 maja 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.