Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 988 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-05-01
Data wydania:2004-04-27
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-05-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 988 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 98                — 6781 —                Poz. 988


988

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych1) Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa podmioty właściwe do:

1) prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej;

2) wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej żywności i środków żywienia zwierząt, w których zawartość skażeń promieniotwórczych przekracza dozwolone maksymalne poziomy skażeń promieniotwórczych; ———————

1)

3) informowania Komisji Europejskiej o każdym przypadku przekroczenia maksymalnych dozwolonych poziomów skażeń promieniotwórczych żywności i środków żywienia zwierząt. § 2.

1. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe są organy Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Do prowadzenia kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności, z wyłączeniem żywności, o której mowa w ust. 1, na zgodność z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych właściwe są organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. § 3.

1. Do wydawania decyzji o niedopuszczeniu do obrotu lub o zakazie wywozu do państw niebędących

Rozporządzenie stwarza warunki umożliwiające wykonanie następujących rozporządzeń Unii Europejskiej:

1) rozporządzenie 737/90/EWG z dnia 22 marca 1990 r. w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 82 z 29.03.1990),

2) rozporządzenie 616/2000/WE z dnia 20 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 75 z 24.03.2000),

3) rozporządzenie 1609/2000/WE z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiające wykaz produktów wyłączonych z zakresu zastosowania rozporządzenia nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 185 z 25.07.2000),

4) rozporządzenie 1661/1999/WE z dnia 27 lipca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia nr 737/90/EWG w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Dz. Urz. WE L 197 z 29.07.1999),

5) rozporządzenie 1621/2001/WE z dnia 8 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie nr 1661/1999/WE w zakresie certyfikatu eksportowego wymaganego dla produktów rolnych i wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 215 z 09.08.2001),

6) rozporządzenie 3954/87/Euratom z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 371 z 30.12.1987),

7) rozporządzenie 2218/89/Euratom z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie nr 3954/87/ Euratom z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211 z 22.07.1989),

8) rozporządzenie 944/89/Euratom z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 101 z 13.04.1989),

9) rozporządzenie 2219/89/EWG z dnia 18 lipca 1989 r. w sprawie specjalnych warunków przywozu środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 211 z 22.07.1989),

10) rozporządzenie 770/90/Euratom z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego (Dz. Urz. WE L 83 z 30.03.1990),

11) rozporządzenie 1608/2002/WE z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie nr 1661/1999/WE w odniesieniu do wykazu urzędów celnych umożliwiających zgłoszenie produktów do swobodnego obrotu we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 988 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1000 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 999 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 998 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 997 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 996 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 995 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 994 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 993 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 992 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 991 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 990 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 989 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 987 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 986 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 985 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 984 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 983 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 982 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych obowiązków dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 981 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 980 z 20042004-05-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związania z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 110

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2836

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.