Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-25
Data wydania:2005-07-08
Data wejscia w życie:2005-08-09
Data obowiązywania:2005-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 2005


Strona 1 z 14
1147

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych2) Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824) wprowadza się następujące zmiany: ———————


1)

1) uchyla się § 30;

2) załączniki nr 6—8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

4) załączniki nr 28—30 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5—7 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załącznik nr 31 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. P. Sawicki

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427). Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

Dziennik Ustaw Nr 136                — 8609 —                Poz. 1147


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. (poz. 1147)

Załącznik nr 1

WZÓR ......................................................................

(miejscowość i data)

......................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

......................................................................

(adres wnioskodawcy)

......................................................................

(NIP)

......................................................................

(REGON)

Dyrektor Izby Celnej w .....................................................

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ

1. Forma procedury uproszczonej* niekompletne zgłoszenie celne sporządzone na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD niekompletne zgłoszenie celne sporządzone na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD na podstawie art. 5 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 102 z 17.04.1999 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 25, t. 3, str. 129, z późn. zm.) złożenie dokumentów handlowych lub administracyjnych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej1) stosowanie Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”

2. Określenie wnioskowanego uproszczenia2) ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

3. Urząd lub urzędy celne, w których towary mają być obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej3) ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

4. Adres miejsca (miejsc), w którym będzie stosowana procedura uproszczona (w przypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. c lub art. 97 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego)4): ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1152 z 20052005-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1149 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1146 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1145 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1144 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1143 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

zamów dokument

Porady prawne

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Pośrednik a cło

  Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju (...)

 • Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

  Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy (...)

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Monitor Polski 2012 poz. 87

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1748

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Legislacja UE z 2004-09-07 nr 286 poz. 3

  Sprostowanie do decyzji nr 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zastąpienia i zniesienia wzorów formularzy niezbędnych w celu wykonania rozporządzeń (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.