Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-25
Data wydania:2005-07-07
Data wejscia w życie:2005-08-09
Data obowiązywania:2005-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2005


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 136                — 8628 —                Poz. 1150


1150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służy w Policji, obowiązki funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, sposób powoływania i postępowania komisji powypadkowej, w tym prowadzenia postępowania wyjaśniającego, sporządzania protokołów oraz ustalania okoliczności wypadków. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przełożonym — rozumie się przez to bezpośredniego przełożonego policjanta;

2) stałym miejscu służby — rozumie się przez to miejsce pełnienia służby przez funkcjonariusza w jednostce (komórce) organizacyjnej Policji, określone w rozkazie personalnym o mianowaniu na stanowisko służbowe. § 3.

1. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, zwany dalej „poszkodowanym”, niezwłocznie, jeżeli pozwala na to jego stan zdrowia, zawiadamia na piśmie o wypadku swojego przełożonego.

2. Przełożony, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej Policji właściwego ze względu na miejsce wypadku, zwanego dalej „kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji”, oraz organizację zakładową związku zawodowego policjantów.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku podejmuje następujące działania:

1) zabezpiecza miejsce wypadku przed ewentualnymi dalszymi następstwami zdarzenia; ———————

1)

2) udziela niezwłocznie pomocy poszkodowanym lub osobom, którym zagraża niebezpieczeństwo;

3) powołuje komisję powypadkową;

4) udostępnia informacje i materiały niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku oraz udziela wszechstronnej pomocy komisji powypadkowej.

4. Jeżeli okoliczności wypadku to uzasadniają, poszkodowany, którego stan zdrowia na to pozwala, powinien być poddany badaniu trzeźwości lub badaniu na wykrycie środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu. § 4.

1. O wypadkach ze skutkiem śmiertelnym lub z udziałem co najmniej dwóch osób kierownik jednostki organizacyjnej Policji niezwłocznie zawiadamia na piśmie kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku z urzędu lub na wniosek poszkodowanego, powołując komisję powypadkową w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. § 5.

1. W skład komisji powypadkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

1) jako przewodniczący — zastępca kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub inna osoba wskazana przez niego;

2) jako członkowie — przedstawiciel komórki organizacyjnej do spraw bezpieczeństwa i higieny służby oraz przedstawiciel służby merytorycznie właściwy do oceny okoliczności i przyczyny wypadku.

2. W komisji powypadkowej może brać udział przedstawiciel Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji) oraz organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

3. Jeżeli wypadkowi uległ kierownik jednostki organizacyjnej Policji, komisję powypadkową powołuje jego bezpośredni przełożony.

4. W skład komisji powypadkowej nie mogą wchodzić osoby zainteresowane wynikiem działania komi-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1152 z 20052005-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1149 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1146 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1145 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1144 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1143 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-14 poz. 1397

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-20 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 411

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt K 29/03

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 426

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-12 poz. 45

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.