Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-07-25
Data wydania:2005-07-06
Data wejscia w życie:2005-08-09
Data obowiązywania:2005-07-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 2005


Strona 1 z 14

Dziennik Ustaw Nr 136                — 8638 —                Poz. 1151


1151

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. 1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny należy sporządzić dla złoża w jego naturalnych granicach lub wydzielonej jego części, jeżeli przewidywana eksploatacja wydzielonej części nie zagraża prawidłowemu wykorzystaniu złoża.

2. W przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja geologiczna, należy sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do zagospodarowania, z pozostawieniem nazwy złoża uzupełnionej cyfrą arabską; dla pozostałej części należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który wykonał nową dokumentację. §

2. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny należy sporządzić zgodnie z kategoriami rozpoznania złoża, o których mowa w § 4 i

5. § 3.

1. Dokumentację geologiczną złoża kopaliny należy sporządzić z podziałem na części tekstową, graficzną i tabelaryczną, niezależnie od kategorii rozpoznania złoża, z zastrzeżeniem § 7.

2. W dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, mającej stanowić podstawę do ubiegania się o koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, należy przedstawić dane niezbędne do sporządzenia projektu zagospodarowania złoża.

3. Część tekstowa dokumentacji geologicznej złoża kopaliny powinna zawierać:

1) kartę tytułową dokumentacji geologicznej złoża, zestawienie zasobów geologicznych złoża według ———————

1)

kategorii rozpoznania, kartę informacyjną złoża oraz kartę informacyjną dokumentacji, których wzory określają: a) dla kopalin stałych — załączniki nr 1, 2, 5—7 do rozporządzenia, b) dla metanu z węgla kamiennego — załączniki nr 1, 4, 6—8 do rozporządzenia, c) dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych — załączniki nr 1, 3, 6—8 do rozporządzenia;

2) spis rozdziałów;

3) część opisową z podziałem na następujące rozdziały: a) wstęp, b) położenie administracyjne złoża, charakterystyka geograficzna położenia złoża (położenie złoża, zagospodarowanie terenu, waloryzacja środowiska, stan zagospodarowania złoża i jego otoczenia), c) warunki geologiczne występowania złoża (położenie geologiczne złoża, stratygrafia, tektonika), d) opis stanu rozpoznania złoża, e) charakterystyka geologiczna złoża, w złożach gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, również charakterystyka ich właściwości zbiornikowych, a w złożach metanu z węgla kamiennego — charakterystyka metanonośności węgla i serii węglonośnej, f) charakterystyka rodzaju i jakości kopaliny głównej oraz kopalin towarzyszących, własności technologiczne kopalin, g) warunki geologiczno-górnicze eksploatacji, w szczególności geologiczno-inżynierskie, hydrogeologiczne, gazowe, geotermalne, h) warunki ochrony środowiska, ochrony złoża, rekultywacji (omówienie stanu środowiska i jego ochrony, przedstawienie danych w zakresie budowy złoża, warunków jego występowania, jakości kopaliny i własności skał otaczających niezbędnych dla oceny wpływu eksploatacji na środowisko, własności rekultywacyjnych skał płonnych, wymagań dotyczących ochrony złoża), i) zasoby złoża kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, kryteria bilansowości złoża, sposób określenia granic złoża z uzasadnieniem wyboru metod obliczenia zasobów złoża, klasyfikacja zasobów złoża z uwagi na stopień rozpoznania, analiza dokładności rozpoznania złoża, j) spis literatury i materiałów archiwalnych, wykorzystanych do opracowania dokumentacji;

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1151 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1152 z 20052005-07-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2005 r. sygn. akt SK 45/03

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1150 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1149 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli biura informacji gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1148 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1147 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1146 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1145 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1144 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 136, poz. 1143 z 20052005-07-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela

zamów dokument

Porady prawne

 • Wydobywanie kopalin z działki rolnej bez koncesji

  Sprawa dotyczy wydobycia kilkudziesięciu wywrotek piachu potrzebnego na dużą budowę. O ile mi wiadomo według prawa geologicznego i górniczego wydobywanie kopalin nawet (...)

 • Mała koncesja a projekt zagospodarowania złoża

  Posiadam dokumentacje geologiczną dokumentującą złoże piasku. Zamierzam starać się o uzyskanie "małej koncesji" (Prawo geologiczne i górnicze art.16 ust.2a.). Czy (...)

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Budowa studni wąskorurowej

  Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze (...)

 • Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

  Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1790

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.