Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1396 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-09-01
Data wydania:2005-07-08
Data wejscia w życie:2006-01-01
Data obowiązywania:2005-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1396 z 2005


Strona 1 z 6
1396

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: ———————

1)

„14a) wprowadzenie pojazdu do ruchu — wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy — Prawo o ruchu drogowym;”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli w ra-

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz. 1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778.

Dziennik Ustaw Nr 167                — 10150 —                Poz. 1396


mach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej zawiera takie umowy ubezpieczenia.”;

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.”;

4) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zakład ubezpieczeń uiszcza opłatę ewidencyjną w wysokości równowartości w złotych 1,0 euro ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku zawarcia umowy.”;

5) w art. 31: a) w ust. 1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: „Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie określonym w ust. 1, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W przypadku gdy nabywca pojazdu złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.”, c) w ust. 4 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: „Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio.”;

6) w art. 36 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) w przypadku szkód na osobie — 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych”;

7) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: „Art. 36a. Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również koszt dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy — Prawo o ruchu drogowym.”;

8) w art. 38 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.”;

9) w art. 41 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez nabywcę pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 1 — zwrot składki przysługuje zbywcy pojazdu;

4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 ust. 4 — zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia.”;

10) w art. 47 w ust. 2 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: „Przepisy art. 46 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 52 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) w przypadku szkód na osobie — 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych”;

12) w art. 56 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 47 ust. 2 — zwrot składki przysługuje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

13) w art. 63 w ust. 1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: „Przepisy art. 62 stosuje się odpowiednio.”;

14) w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 63 ust. 1 — zwrot składki przysługuje zbywcy gospodarstwa rolnego.”;

15) art. 86 otrzymuje brzmienie: „Art. 86. Osoba kontrolowana jest obowiązana okazać na żądanie organu obowiązanego lub uprawnionego do kontroli dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1396 z 2005 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 225

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2778

  Ustawa z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-23 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-13 poz. 344

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-15 poz. 739

  Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.