Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1746 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-27
Data wydania:2005-10-25
Data wejscia w życie:2005-11-01
Data obowiązywania:2005-10-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1746 z 2005


1746

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODRKI I PRACY1) z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezro———————

1)


botnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.

1. Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany — do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

2. Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być za-

2)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

Dziennik Ustaw Nr 210                — 14088 — a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:                Poz. 1746


rejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

3. Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

4. Powiatowy urząd pracy przesyła do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy, zwanego dalej „urzędem”, informację, w formie elektronicznej, o zarejestrowaniu lub wyłączeniu z rejestru osoby uprawnionej do zasiłku nieposiadającej miejsca zameldowania, podając następujące dane:

1) nazwisko i imiona;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) miejsce zamieszkania lub pobytu;

4) numer ewidencyjny PESEL;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) datę zarejestrowania lub wyłączenia z rejestru.”;

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoba, która zmieniła miejsce zameldowania lub miejsce pobytu, zgłasza się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym dla aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania lub pobytu.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części C Oświadczenie bezrobotnego:

„16. Zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego zasiłku w przypadku otrzymania za ten sam okres świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy nie dokonał stosownych potrąceń.”, b) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18. Zostałem(łam) pouczony(na) o obowiązku: a) zgłaszania się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy, b) składania pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień zasiłkowych przez bezrobotnych z prawem do zasiłku co miesiąc, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów, c) zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o fakcie wyjazdu za granicę lub innej okoliczności powodującej brak gotowości do pracy, d) powiadomienia powiatowego urzędu pracy w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1746 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1758 z 20052005-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2005 r. sygn. akt SK 48/03

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1757 z 20052005-10-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt K 6/04

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1756 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1755 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1754 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1753 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1752 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1751 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1750 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 20 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1749 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1748 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1747 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 1745 z 20052005-10-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych

zamów dokument

Porady prawne

 • Oświadczenie pracownika o rejestracji w PUP

  Przed zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę, kandydat na pracownika wypełnił kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W pkt 10 tego kwestionariusza (...)

 • Uprawnienia pracownicza dla bezrobotnych

  Proszę o informację, czy czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest wliczany do nabycia prawa do urlopu, stażu pracy, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat.

 • Zarejestrowanie bezrobotnego w urzędzie pracy

  Czy można zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu czasowego zameldowania? Co jeśli jest się zarejestrowanym w UP w miejscu stałego zameldowania, a zmienia się (...)

 • Zasiłek a zatrudnienie w firmie męża

  Pracowałam przez 32 lata w banku na umowę o pracę. Po tym okresie zostałam zwolniona z przyczyn zdrowotnych. Po 4 miesiącach bez pracy zostałam zatrudniona w firmie (...)

 • Zawieszenie wypłaty alimentów

  Czy osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych może po rozwodzie zawiesić ich wypłatę? Do jakiej wysokości komornik może zająć na poczet świadczeń alimentacyjnych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-18 poz. 1635

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Monitor Polski 2001 nr 6 poz. 103

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 448

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 465

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.