Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1771 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-28
Data wydania:2005-10-12
Data wejscia w życie:2005-11-12
Data obowiązywania:2005-10-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1771 z 2005


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 212                — 14186 —                Poz. 1771


1771

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych2) Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa ogólne warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych kolei normalnotorowych, wąskotorowych i szerokotorowych oraz pojazdów kolejowych metra. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) poziom utrzymania pojazdu kolejowego — zestawienie czynności utrzymaniowych wykonywanych dla danego pojazdu kolejowego określone zakresem tych prac;

2) modernizacja pojazdu kolejowego — prace modyfikacyjne w pojeździe kolejowym, które zmieniają przeznaczenie pojazdu lub poprawiają jego ogólne osiągi techniczne, a w szczególności: zmianę charakterystyki trakcyjnej, prędkości maksymalnej, mocy, zdolności do zasilania w różnych systemach. §

3. Eksploatacja pojazdów kolejowych powinna odbywać się z zachowaniem wymagań technicznych i organizacyjnych określonych:

1) w rozporządzeniu;

2) w zależności od przeznaczenia pojazdu odpowiednio: a) w technicznych specyfikacjach interoperacyjności kolei przyjętych decyzjami Komisji Europejskiej, b) we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, ———————

1)

o których mowa w art. 25d ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, c) w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami wagonów prywatnych (RIP), stanowiącym Aneks II do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177), d) w Regulaminie międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącym Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. § 4.

1. Zarysy zewnętrzne każdego pojazdu kolejowego dopuszczonego do ruchu po liniach kolejowych powinny odpowiadać wymaganiom skrajni statycznej oraz wymaganiom określonym dla tych linii przez zarządców infrastruktury. Skrajnie statyczne taboru kolejowego normalnotorowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a pojazdu trakcyjnego metra — załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dopuszczalne jest stosowanie udowodnionych obliczeniowo zarysów zewnętrznych wyznaczonych na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury.

3. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejowego przekraczającego wymiary poprzeczne, obliczone na podstawie zarysu odniesienia skrajni statycznej, po każdorazowym uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury. § 5.

1. Naciski pojazdów kolejowych na tor powinny odpowiadać maksymalnym dopuszczalnym naciskom określonym w przepisach techniczno-budowlanych dla linii kolejowych.

2. Dopuszczalna jest eksploatacja pojazdu kolejowego przekraczającego maksymalne dopuszczalne naciski, po każdorazowym uzgodnieniu z właściwym zarządcą infrastruktury. §

6. Utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wy-

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2005 r. pod numerem 2005/194/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1771 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1774 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1773 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę informacji dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1772 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczania do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1770 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1769 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1768 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych, do sporządzania których obowiązana jest osoba prowadząca gospodarstwo domowe

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1767 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1766 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1765 z 20052005-10-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie warunków i trybu delegowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby poza granicą państwa oraz sposobu i organizacji działania grupy ratowniczej

zamów dokument

Porady prawne

 • Kamizelki odblaskowe w samochodzie

  Czy od 1 kwietnia jest obowiązkowa w naszym kraju kamizelka odblaskowa w wyposażeniu samochodu osobowego?

 • Pozwany w postępowaniu o odszkodowanie

  Czy pozew cywilny o odszkodowanie od sprawcy wypadku samochodowego powinien być skierowany tylko przeciwko niemu, czy także przeciwko firmie ubezpieczeniowej gdzie sprawca (...)

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Opłata za złomowanie pojazdu

  Od początku roku wprowadzono opłatę obowiązkową za złomowanie samochodu. Jakie uprawnienia daje ta opłata? Czy to oznacza, że osoba, która uiściła tą opłatę (...)

 • Wolna przestrzeń nad jezdnią

  Jadąc samochodem po drodze uszkodziłem kabel telefoniczny, który zwisał zbyt nisko nad drogą. Z jednej strony był słup telefoniczny, z przeciwnej strony był tylko (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-29 poz. 594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Legislacja UE z 2006-12-05 nr 337 poz. 45

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-27 poz. 1755

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.