Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1841 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-31
Data wydania:2005-10-27
Data wejscia w życie:2005-11-15
Data obowiązywania:2005-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1841 z 2005


Strona 1 z 10
1841

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


———————

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działami administracji rządowej — oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495.

Dziennik Ustaw Nr 218                — 14614 —                Poz. 1841


§

1. Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych oraz do podręczników akademickich mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok. § 2.

1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) do podręczników szkolnych: a) przy pierwszym wydaniu — 1 900 zł, b) przy następnym wydaniu — 1 350 zł;

2) do podręczników akademickich: a) przy pierwszym wydaniu — 1 300 zł, b) przy następnym wydaniu — 900 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika szkolnego lub akademickiego łącznie z nośnikiem CD-ROM, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5 % w przypadku nośnika CD-ROM bez możliwości interaktywnych;

2) 10 % w przypadku interaktywnego nośnika CD-ROM.

3. W przypadku pierwszych wydań podręczników szkolnych lub akademickich o szczególnie wysokich kosztach wydania stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10 %.

4. Zwiększenie stawek, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku konieczności zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich, stwierdzonej na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika szkolnego lub akademickiego, o którym mowa w § 17 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika. §

3. Dotacja przedmiotowa do podręcznika szkolnego może być przyznana w przypadku, gdy podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 25, poz. 220) lub rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych (Dz. U. Nr 30, poz. 254). §

4. Dotacja przedmiotowa do podręcznika akademickiego nie może być przyznana w przypadku, gdy minimalny nakład podręcznika akademickiego jest niższy niż 1 000 egzemplarzy. § 5.

1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§

6. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, o którym mowa w § 5 ust. 2 — do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanych dalej „ministrem”. §

7. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego oraz wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego należy sporządzić na podstawie maszynopisu podręcznika. § 8.

1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego, w dwóch egzemplarzach, wydawca składa do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika akademickiego wydawca dołącza:

1) kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) zestawienie zbiorcze podręczników planowanych do wydania w roku następnym, określające: a) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym, b) kolejność wydania poszczególnych tytułów, c) liczbę arkuszy wydawniczych poszczególnych tytułów, d) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. W przypadku pierwszego wydania podręcznika akademickiego, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć szczegółowy konspekt oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem ust.

4. Na żądanie ministra wydawca obowiązany jest przedstawić maszynopis podręcznika.

4. W przypadku gdy autorem podręcznika akademickiego jest nauczyciel akademicki, recenzentami nie mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej samej uczelni.

5. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z uwzględnieniem ust.

4.

6. W przypadku kolejnego wydania podręcznika akademickiego ze zmianami, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania, szczegółowy konspekt zmian oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze sporządzone przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora habilitowanego, z uwzględnieniem ust. 4.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1841 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1846 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1845 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1844 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1843 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1842 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1840 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-03-07 nr 52 poz. 2

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1058

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 663

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.