Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1846 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-10-31
Data wydania:2005-10-20
Data wejscia w życie:2005-11-15
Data obowiązywania:2005-10-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1846 z 2005


Strona 1 z 8
1846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi, których użyteczna moc nominalna jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW;

2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodności nowych wodnych kotłów grzewczych, opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi pod względem efektywności energetycznej;

3) procedury oceny zgodności;

4) minimalne kryteria, jakie muszą być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek;

5) sposób oznakowania nowych wodnych kotłów grzewczych, o których mowa w pkt 1, i oznaczania znakiem efektywności energetycznej;

6) wzór znaku CE i znaku efektywności energetycznej.

———————

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady nr 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwem ciekłym lub gazowym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.1992), ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą Rady nr 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

§

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kocioł — wodny kocioł grzewczy składający się z zespołu korpusu kotła z palnikiem, przeznaczony do przekazywania wodzie ciepła otrzymanego ze spalania;

2) użyteczna moc nominalna — ustaloną i zagwarantowaną przez producenta maksymalną moc cieplną osiąganą podczas pracy ciągłej, przy utrzymaniu podanej przez producenta efektywności energetycznej, wyrażoną w kW;

3) efektywność energetyczna — efektywność energetyczną w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm.3)) określaną jako stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kotłowej do iloczynu dolnej wartości opałowej paliwa, przy stałym ciśnieniu paliwa, i zużycia paliwa wyrażonego jako ilość paliwa na jednostkę czasu, wyrażoną w %;

4) obciążenie częściowe — stosunek mocy użytecznej kotła pracującego z przerwami lub poniżej użytecznej mocy nominalnej do jego użytecznej mocy nominalnej, wyrażone w %. §

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do nowych kotłów:

1) standardowych, w których średnia temperatura wody kotłowej jest ograniczona konstrukcyjnie;

2) kondensacyjnych o konstrukcji dostosowanej do stałego skraplania znacznej części pary wodnej zawartej w spalinach;

3) niskotemperaturowych, w tym kotłów kondensacyjnych na paliwa ciekłe, które mogą pracować

———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.

Dziennik Ustaw Nr 218                — 14701 —                Poz. 1846


w ruchu ciągłym przy temperaturze wody zasilającej od +35 °C do +40 °C, w którym w określonych warunkach może następować skraplanie;

4) dwufunkcyjnych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej;

5) kominkowych przeznaczonych do zasilania instalacji centralnego ogrzewania instalowanych we wnęce kominkowej jako część zestawu składającego się z kotła i paleniska gazowego;

6) o użytecznej mocy nominalnej mniejszej niż 37 kW, przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych, służących do ogrzewania tych pomieszczeń poprzez wypromieniowanie ciepła z obudowy kotłów, posiadających otwarte naczynie wzbiorcze i grawitacyjny obieg wody. §


4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) wielopaliwowych wodnych kotłów grzewczych, które mogą być opalane paliwami stałymi;

2) instalacji do ciągłego przygotowywania gorącej wody;

3) kotłów grzewczych przystosowanych do opalania paliwami, których właściwości znacznie odbiegają od właściwości wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych i gazowych, w szczególności przemysłowym gazem odpadowym oraz biogazem;

4) kuchenek oraz urządzeń przeznaczonych przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, w których są zainstalowane, a także do dostarczania gorącej wody do celów centralnego ogrzewania i użytkowych;

5) urządzeń o użytecznej mocy nominalnej mniejszej niż 6 kW, wykorzystujących obieg grawitacyjny i przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania zapasu gorącej wody użytkowej;

6) kotłów grzewczych wytwarzanych jednostkowo;

7) jednostek kogeneracji w rozumieniu art. 3 lit. l dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 052 z 21.02.2004). § 5.

1. Kotły spełniające zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, a także urządzenia wprowadzane do obrotu oddzielnie — korpus kotła przeznaczony do wyposażenia w palnik oraz palnik przeznaczony do zamontowania w kotle — oznakowuje się znakiem CE i dołącza do nich deklarację zgodności WE.

2. Deklaracja zgodności WE określa parametry umożliwiające kotłom i urządzeniom, o których mowa w ust. 1, osiągnięcie, po ich montażu, poziomów efektywności energetycznej, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 6.

1. Jeżeli do kotłów mają zastosowanie także odrębne przepisy, które przewidują umieszczenie zna-

ku CE, znak ten może być umieszczony pod warunkiem, że kotły spełniają również wymagania określone w tych przepisach.

2. Jeżeli co najmniej jeden z przepisów, o których mowa w ust. 1, pozwala producentowi, w okresie przejściowym określonym w tych przepisach, na wybór innych przepisów, znak CE musi wskazywać zgodność tylko z tymi przepisami, które zastosował producent. Producent musi podać szczegółowe dane o zastosowanych przepisach w dołączanych do kotłów dokumentach, ostrzeżeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy. § 7.

1. Kotły muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku kotłów dwufunkcyjnych zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, odnoszą się wyłącznie do funkcji ogrzewania. §

8. Metody weryfikacji stosowane w produkcji i pomiarach dotyczące efektywności energetycznej kotłów oraz odpowiednie tolerancje dotyczące poziomów tej efektywności należy przyjmować na podstawie norm zharmonizowanych, jeżeli są takie normy. § 9.

1. Wprowadzający do obrotu oznacza na kotłach w sposób czytelny efektywność energetyczną, jeżeli jest ona nie mniejsza niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Kotły oznacza się jednym znakiem efektywności energetycznej, jeżeli efektywność energetyczna kotłów dla użytecznej mocy nominalnej oraz efektywność energetyczna przy obciążeniu częściowym są nie mniejsze niż odpowiednie wartości dla kotłów standardowych.

3. Kotły oznacza się dwoma znakami efektywności energetycznej, jeżeli efektywność energetyczna kotłów dla użytecznej mocy nominalnej oraz efektywność energetyczna przy obciążeniu częściowym są większe o nie mniej niż 3 % od odpowiednich wartości dla kotłów standardowych.

4. Każde zwiększenie o 3 % efektywności energetycznej kotłów dla użytecznej mocy nominalnej oraz przy obciążeniu częściowym może być oznaczone na kotłach przez dodanie kolejnego znaku efektywności energetycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5. Wzór znaku efektywności energetycznej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

10. Na kotłach nie należy umieszczać znaków, które mogłyby wprowadzić w błąd strony trzecie co do znaku efektywności energetycznej, pod względem znaczenia i formy. § 11.

1. Potwierdzeniem zgodności kotłów produkowanych seryjnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi efektywności energetycznej, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest poddanie ich

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1846 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1845 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów oraz metod badań jakości biokomponentów

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1844 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1843 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1842 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1841 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 218, poz. 1840 z 20052005-10-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1943

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1397

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-12 poz. 200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 985

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.