Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 506 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-07
Data wydania:2005-04-06
Data wejscia w życie:2005-04-09
Data obowiązywania:2005-04-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 506 z 2005


506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 218, poz. 2145) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kontrola obejmuje w szczególności:

1) prawidłowość zawierania umów agencyjnych pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowienia umów agencyjnych oraz postanowienia udzielanych pełnomocnictw;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Dziennik Ustaw Nr 58                — 3852 —                Poz. 506


22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) terminowość składania wniosku o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym została zawarta umowa agencyjna;

3) terminowość składania wniosku o dokonanie wpisu zmian do rejestru agentów ubezpieczeniowych;

4) terminowość składania wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru agentów ubezpieczeniowych;

5) prawidłowość danych dotyczących agentów ubezpieczeniowych, przekazanych do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń wraz z wnioskiem o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru, zmianę danych agenta ubezpieczeniowego w rejestrze bądź wykreślenie agenta ubezpieczeniowego z rejestru;

6) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu wykonywania czynności agencyjnych przez osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

7) w przypadku korzystania przez zakład ubezpieczeń z usług agentów ubezpieczeniowych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej — sprawdzenie, czy agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność agencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 16 ustawy;

8) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych wymogu określonego w art. 9 ust. 1a ustawy;

9) przestrzeganie przez agentów ubezpieczeniowych w prowadzonej działalności obowiązujących przepisów prawa.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2005 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 506 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 511 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 509 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 508 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 507 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 505 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 504 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-03-09 nr 57 poz. 24

  Wyrok Trybunału z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie E-1/05 — Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Niewypełnienie zobowiązań przez (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-07 poz. 507

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-07 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-14 poz. 53

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.