Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1145 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-09-12
Data wydania:1998-05-16
Data wejscia w życie:2005-09-15
Data obowiązywania:2006-09-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1145 z 2006


1145

POPRAWKI do artykułów 24 i 25 Konstytucji Âwiatowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjęte przez

51. Âwiatowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r. Przekład Poprawki do artykułów 24 i 25 Konstytucji Pięćdziesiąte pierwsze Âwiatowe Zgromadzenie Zdrowia, uważając, że liczba członków Rady Wykonawczej powinna być zwiększona z 32 do 34, tak aby liczba Członków Regionu Europejskiego i Regionu Zachodniego Pacyfiku uprawnionych do wyznaczenia osoby, która weszłaby w skład Rady Wykonawczej wzrosła odpowiednio do ośmiu i pięciu,


1. PRZYJMUJE następującą nowelizację artykułów 24 i 25 Konstytucji, przy czym teksty w językach arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim mają taką samą moc: Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution The Fifty-first World Health Assembly, Considering that the membership of the Executive Board should be increased from 32 to 34, so that the number of Members in the European Region and Western Pacific Region entitled to designate a person to serve on the Executive Board be increased to eight and five, respectively,

1. ADOPTS the following amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution, the texts in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic:

Dziennik Ustaw Nr 162 Artykuł 24 — Usunąć i zastąpić przez                — 8206 —                Poz. 1145


i 1146 Article 24 — Delete and replace by

Rada składa się z trzydziestu czterech osób wyznaczonych przez taką samą liczbę Członków. Zgromadzenie Zdrowia, biorąc pod uwagę sprawiedliwy podział geograficzny, wybiera Członków uprawnionych do wyznaczenia osoby, która będzie członkiem Rady, pod warunkiem że przynajmniej trzech z tych Członków będzie wybieranych z każdej organizacji regionalnej utworzonej w wykonaniu artykułu

44. Każdy z tych Członków powinien powołać do składu Rady osobę posiadającą kwalifikacje techniczne w dziedzinie zdrowia, której mogą towarzyszyć zastępcy i doradcy. Artykuł 25 — Usunąć i zastąpić przez Członkowie są wybierani na okres trzech lat i mogą być powtórnie wybrani, pod warunkiem że spośród Członków wybranych podczas pierwszej sesji Zgromadzenia Zdrowia, która odbędzie się po wejściu w życie tej nowelizacji Konstytucji zwiększającej liczbę członków Rady z trzydziestu dwóch do trzydziestu czterech, kadencja dodatkowych wybranych Członków będzie, w takim stopniu, w jakim będzie to konieczne, o tyle krótsza, o ile ułatwi to wybranie przynajmniej jednego Członka z każdej organizacji regionalnej w każdym roku.

2. POSTANAWIA, że dwie kopie niniejszej rezolucji zostaną uwierzytelnione podpisami przewodniczącego pięćdziesiątej pierwszej sesji Âwiatowego Zgromadzenia Zdrowia i Dyrektora Generalnego Âwiatowej Organizacji Zdrowia, z czego jedna kopia zostanie przekazana Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, depozytariuszowi Konstytucji, i jedna kopia pozostanie w archiwum Âwiatowej Organizacji Zdrowia;

3. POSTANAWIA, że notyfikacja akceptacji tych Poprawek przez Członków zgodnie z postanowieniami artykułu 73 Konstytucji zostanie dokonana poprzez złożenie formalnego dokumentu u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, czego wymaga dla akceptacji Konstytucji artykuł 79(b) Konstytucji. (Dziesiąte posiedzenie plenarne, 16 maja 1998 r. — Komisja B, czwarty raport)

The Board shall consist of thirty-four persons designated by as many Members. The Health Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members entitled to designate a person to serve on the Board, provided that, of such Members, not less than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to Article

44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers. Article 25 — Delete and replace by These Members shall be elected for three years and may be re-elected, provided that of the Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from thirty-two to thirty-four the term of office of the additional Members elected shall, insofar as may be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one Member from each regional organization in each year.

2. DECIDES that two copies of this resolution shall be authenticated by the signatures of the President of the Fifty-first World Health Assembly and the Director-General of the World Health Organization, of which one copy shall be transmitted to the Secretary-General of the United Nations, depositary of the Constitution, and one copy retained in the archives of the World Health Organization;

3. DECIDES that the notification of acceptance of these amendments by Members in accordance with the provisions of Article 73 of the Constitution shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Secretary-General of the United Nations, as required for acceptance of the Constitution by Article 79(b) of the Constitution. (Tenth plenary meeting, 16 May 1998 — Committee B, fourth report)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1145 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1150 z 20062006-09-12

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 września 2006 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków współfinansowania inwestycji kolejowych w transporcie intermodalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1149 z 20062006-09-12

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1148 z 20062006-09-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1147 z 20062006-09-12

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1146 z 20062006-09-12

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjętych przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-21 poz. 243

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-09-12 poz. 1146

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r., przyjętych przez 51. Światowe Zgromadzenie Zdrowia w Genewie dnia 16 maja 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-13 poz. 1130

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-13 poz. 1132

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1982

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.