Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1484 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-08
Data wydania:2006-11-02
Data wejscia w życie:2006-11-23
Data obowiązywania:2006-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1484 z 2006


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 202                — 10143 —                Poz. 1484


1484

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie nadania Instytutowi Zootechniki w Krakowie statusu państwowego instytutu badawczego Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Instytutowi Zootechniki z siedzibą w Krakowie, utworzonemu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Zootechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 210), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa. § 2.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i realizacja zadań na rzecz rolnictwa dotyczących: a) opracowywania metod i programów genetycznego doskonalenia zwierząt, b) ochrony zasobów genetycznych zwierząt, c) oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt, d) genomu i markerów genetycznych zwierząt oraz opracowywania metod potwierdzenia pochodzenia i diagnostyki zaburzeń genetycznych u zwierząt, e) prowadzenia bazy danych systemu informatycznego na potrzeby produkcji zwierzęcej, f) doskonalenia technologii chowu zwierząt, g) paszoznawstwa, fizjologii i żywienia zwierząt, h) biotechnologii i fizjologii rozrodu zwierząt, i) warunków środowiskowych i dobrostanu zwierząt, j) poprawy jakości surowców pochodzenia zwierzęcego oraz doskonalenia metod ich oceny, k) ekonomiki, zarządzania i organizacji produkcji zwierzęcej, l) poprawy jakości pasz, dodatków paszowych, procesów ich wytwarzania oraz doskonalenia metod ich oceny; ———————

1)

2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce;

3) prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem osiągnięć innych krajów w zakresie zootechniki w warunkach polskich;

4) monitorowanie hodowli, warunków utrzymania zwierząt oraz produkcji pasz i surowców pochodzenia zwierzęcego;

5) monitorowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w odniesieniu do zwierząt;

6) prowadzenie laboratoriów referencyjnych i odwoławczych;

7) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu;

8) doskonalenie metod badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;

9) kształcenie kadr naukowych oraz prowadzenie działalności w zakresie szkolenia, informacji naukowej i naukowo-technicznej w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;

10) prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;

11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i naukowo-badawczymi w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;

12) wykonywanie zleconych przez zainteresowane jednostki: ekspertyz, prac doświadczalnych i technicznych oraz innych prac o charakterze badawczym lub rozwojowym w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;

13) gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, naukowo-technicznej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu;

14) publikowanie wyników badań i innych prac realizowanych na rzecz rolnictwa.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programie wieloletnim, ustanowionym na podstawie przepisów o finansach publicznych;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie rozwoju produkcji zwierzęcej i kształtowania środowiska rolniczego;

3) upowszechnianie wyników badań realizowanych na podstawie programu wieloletniego oraz badań, o których mowa w pkt 2, w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1484 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1493 z 20062006-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1492 z 20062006-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 10/06

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1491 z 20062006-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2006 r. sygn. akt P 36/05

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1490 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1489 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1488 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie reorganizacji Centralnego Laboratorium Naftowego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1487 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie danych, które należy podać w świadectwie służby funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także trybu wydawania i prostowania świadectwa służby oraz jego formularza

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1486 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1485 z 20062006-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1483 z 20062006-11-08

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim

 • Dziennik Ustaw Nr 202, poz. 1482 z 20062006-11-08

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Podstawy funkcjonowania biegłych sądowych

  Biegły sądowy w procesie cywilnym o zapłatę, w których uczestniczę (jako powód i pozwany wzajemnie) zachowuje się dziwnie. Proszę podać wszystkie aktualne przepisy (...)

 • Brak możliwości uzyskania statusu osoby bezrobotnej

  Kto, poza osobą pozostającą bez pracy, nie może uzyskać statusu osoby bezrobotnej?

 • Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

  Chciałem zajrzeć do swojej teczki w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie byłem jakimś wielkim działaczem podziemia, ale wiem, że byłem inwigilowany. Jednakże w 1993 (...)

 • Ksiegi rachunkowe sp. z o..o.

  Reprezentuję Spółka z o.o. która ma siedzibę w Krakowie i oddział niesamobilansujący się) w Warszawie. Czy jest możliwe, zgodnie z przepisami, prowadzenie księgi (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 895

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-15 poz. 699

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1165

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1164

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Monitor Polski 2011 nr 87 poz. 912

  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.