Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-10
Data wydania:2006-11-06
Data wejscia w życie:2006-11-25
Data obowiązywania:2006-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 2006


Strona 1 z 34

Dziennik Ustaw Nr 203                — 10187 —                Poz. 1495


1495

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, w tym obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, zwanych dalej „dokumentami”, prostowanie błędów pisarskich, rachunkowych i innych oczywistych omyłek oraz wzory postanowień i innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym. § 2.

1. Dokumenty można doręczać bezpośrednio, przekazywać przesyłką listową, pocztą elektroniczną, faksem lub przy użyciu innych środków łączności.

2. Obieg dokumentów prowadzi się w taki sposób, aby ich treść nie była udostępniona osobom niepowołanym. §

3. Rzecznik dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie przełożonemu dyscyplinarnemu dokumenty w sprawach dyscyplinarnych zastrzeżonych do jego właściwości. §

4. Dokumenty składane przez obwinionego włącza się niezwłocznie do akt postępowania dyscyplinarnego ze wskazaniem daty ich złożenia. §

5. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego albo przełożonego dyscyplinarnego o przedłużenie terminu prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się odpowiednio przełożonemu dyscyplinarnemu albo Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanemu dalej „Szefem CBA”, właściwemu do wydania w tym przedmiocie postanowienia, nie później niż 5 dni przed upływem tego terminu. §

6. Rzecznik dyscyplinarny, który za zgodą Szefa CBA korzysta z pomocy innego rzecznika dyscyplinarnego przy przeprowadzaniu czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym, sporządza odpowiednią notatkę i włącza ją do akt postępowania dyscyplinarnego. Notatka powinna zawierać oznaczenie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie udzielał pomocy, oraz zakres powierzonych do przeprowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym. §

7. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania, przekazuje je Szefowi CBA wraz z aktami postępowania dyscyplinarnego, aktami osobowymi obwinionego oraz swoim stanowiskiem w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. §

8. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w protokołach sporządzonych w toku postępowania dyscyplinarnego wymaga opisania przez osobę sporządzającą protokół przed jego podpisaniem. §

9. Określa się wzory:

1) postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia przełożonego dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) postanowienia o wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) protokołu przesłuchania świadka, stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) postanowienia o odmowie zwolnienia od złożenia zeznania albo odpowiedzi na pytania, stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) protokołu przesłuchania obwinionego, stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) protokołu przyjęcia pisemnych wyjaśnień obwinionego, stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu oględzin, stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) postanowienia o odmowie udostępnienia akt, stanowiącego załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) postanowienia o zmianie albo uzupełnieniu zarzutów, stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1503 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1502 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1501 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1499 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1498 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1496 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1494 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-28 poz. 1583

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1644

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez państwowa Inspekcję sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1266

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzoru uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-13 poz. 920

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.