Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-10
Data wydania:2006-10-25
Data wejscia w życie:2006-11-25
Data obowiązywania:2006-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006


Strona 1 z 11
1497

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek Na podstawie art. 11g ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek (Dz. U. Nr 100, poz. 911 oraz z 2003 r. Nr 35, poz. 292) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limit zatrudnienia w komórkach realizacyjnych w liczbie 76 etatów.”;

2) w § 5 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy ubiegają się o przyjęcie do pracy w komórce realizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3, nie prowadzi się postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2—5.

3. W stosunku do byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 191, poz. 1413.

Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, żołnierzy ˚andarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy celnych, zatrudnionych uprzednio w wyodrębnionych komórkach administracji celnej, o których mowa w art. 6zl ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 lipca 2006 r.; Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399), którzy ubiegają się o przyjęcie do pracy w komórkach realizacyjnych, można, za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, odstąpić od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w zakresie określonym w § 9 ust. 1 pkt 2—5, pod warunkiem przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających dane osobowe oraz posiadanie wymaganych umiejętności i predyspozycji.”;

3) w § 8 uchyla się ust. 3;

4) w § 9: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe osoby ubiegającej się o przyjęcie, a w razie potrzeby — badań psychofizjologicznych określających zdolność do wykonywania zadań służbowych, przygotowanych według kryteriów określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,”, — uchyla się pkt 6,

Dziennik Ustaw Nr 203 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:                — 10224 —                Poz. 1497


2. Przy ocenie predyspozycji do wykonywania zadań służbowych osoby ubiegającej się o przyjęcie bierze się pod uwagę jej:

1) wyniki z przeprowadzonych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności,

2) poziom i kierunek wykształcenia,

3) doświadczenie zawodowe.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest zatwierdzana przez osobę sprawującą nadzór nad przełożonym komórki realizacyjnej prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 7.

„1a. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w komórce realizacyjnej okazuje, na żądanie, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Informacje uzyskane w czasie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do protokołu postępowania kwalifikacyjnego.”, d) uchyla się ust. 3;

5) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Negatywny wynik albo niepoddanie się któremukolwiek z przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań lub czynności powoduje odstąpienie od prowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.”;

6) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu: „§ 10a.

1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się sporządzeniem oceny predyspozycji do wykonywania zadań służbowych osoby ubiegającej się o przyjęcie.

§ 10b. Wzór protokołu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz oceny predyspozycji do wykonywania zadań służbowych, o której mowa w § 10a, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

7) załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. (poz. 1497)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMÓREK REALIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ETATÓW POMI¢DZY NIMI

1. komórka realizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych

2. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku

3. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach

4. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie

5. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Olsztynie

6. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu

7. komórka realizacyjna w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie — 16 etatów, — 10 etatów, — 10 etatów, — 10 etatów, — 10 etatów, — 10 etatów, — 10 etatów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1503 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1502 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1501 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1499 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1498 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1496 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1494 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Godziny nadliczbowe a stanowisko kierownicze

  Czy pracownikowi zatrudnionemu w firmie na podstawie umowy o pracę na stanowisku specjalisty - menagera do spraw sprzedaży (jest to stanowisko jednoosobowe i kierownicze) (...)

 • Wynagrodzenie dyrektora za nadgodziny

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora w przypadku pracy ponad czas pracy obowiązujący w firmie przysługuje wypłata z tytułu nadgodzin?

 • Wynagrodzenie za nadgodziny dyrektora

  Czy osoba pracująca jako dyrektor w firmie nie ma prawa do nadgodzin? Czy sytuacja, że poświęca firmie po 12 godzin dziennie wpisuje się w zakres jego obowiązków?

 • Wynagrodzenie kierownika za godziny nadliczbowe

  Gdzie można znaleźć przepis, który mówi o tym, że kierownikowi nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, gdyż kierownik ma normowany czas pracy zakresem (...)

 • Nadgodziny kierownika

  W myśl artykułu 151 [4] kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej nie otrzymuje dodatku za pracę w nadgodzinach. Czy kierownik sklepu, hurtowni, nad którym pieczę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-11 poz. 1403

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-01 poz. 856

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-26 poz. 879

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.