Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-11-10
Data wydania:2006-11-02
Data wejscia w życie:2006-11-18
Data obowiązywania:2006-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 2006


1500

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego Na podstawie art. 71 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. § 2.


1. Osoby, o których mowa w § 1, mogą opłacać składki na Fundusz Pracy pod warunkiem zawiadomienia na piśmie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej o przystąpieniu do opłacania tych składek.

———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074 i Nr 158, poz. 1121.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemną informację, w której:

1) potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przystąpieniu do opłacania składek;

2) podaje wskaźnik procentowy, podstawę obliczenia oraz wysokość składek;

3) podaje numer wyodrębnionego dla środków Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego urzędu pracy, na który składki powinny być opłacane.

3. Składki na Fundusz Pracy są opłacane od miesiąca wskazanego w zawiadomieniu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zawiadomienie o przystąpieniu do opłacania składek zostało przesłane lub złożone w powiatowym urzędzie pracy. § 3.

1. Składki na Fundusz Pracy są opłacane na wyodrębniony dla środków Funduszu Pracy rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Składki opłaca się bez uprzedniego wezwania do

10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z adnotacją na przekazie lub innym dokumencie wpłaty „wpłata z tytułu zatrudnienia za granicą za okres...”

Dziennik Ustaw Nr 203                — 10239 —                Poz. 1500


lub „wpłata z tytułu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą za okres...”.

3. Składki za pierwszy miesiąc opłaca się w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji powiatowego urzędu pracy, o której mowa w § 2 ust.

2. § 4.

1. Składki na Fundusz Pracy nie mogą być opłacone za okres wsteczny.

2. Opłacone na Fundusz Pracy składki nie podlegają zwrotowi, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej za dany okres wysokości. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: A. Kalata

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1500 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1503 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2006 r. w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1502 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1501 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1499 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1498 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1497 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1496 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1495 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 203, poz. 1494 z 20062006-11-10

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Bezrobocie a praca na umowę zlecenia

  W czerwcu ukończyłam studia wyższe. Do tej pory nie znalazłem stałej pracy. Udało mi się jednak zdobyć zatrudnienie na umowę-zlecenie. Czy pracując na umowę - zlecenie (...)

 • Zasiłek dla absolwenta

  Jeżeli syn skończył studia inżynierskie i zarejestrował się w Rejonowym Urzędzie Pracy, to czy należy mu się zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres? Czy należy (...)

 • Prawo do zasiłku po likwidacji zakładu pracy

  Mój syn pracował 3,5 roku na pól etatu z wynagrodzeniem 1250 brutto. Teraz zakład sie likwiduje i syn dostał wypowiedzenie umowy. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu (...)

 • Opiekunka do dziecka a składki na FP i FGŚP

  Rodzina zatrudnia opiekunkę do dziecka na umowę o pracę na 1/4 etatu z wynagrodzeniem 300 zł brutto. Czy od wynagrodzenia brutto w wysokości 300 zł należy odprowadzić (...)

 • Zaległe składki ZUS a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

  Pracodawca nie odprowadzał składek do ZUS-u w ciągu roku, a następnie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Czy takiemu pracownikowi (który nie wiedział o nieodprowadzaniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-18 poz. 1325

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-20 poz. 975

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-26 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

 • Komunikat UE z 2009-03-03 nr 50 poz. 10

  Informacje przekazane Komisji przez Konfederację Szwajcarską zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.