Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1599 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-01
Data wydania:2006-11-29
Data wejscia w życie:2006-12-01
Data obowiązywania:2006-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1599 z 2006


Strona 1 z 66
1599

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 168, poz. 1197 i Nr 179, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się pkt 8—15 w brzmieniu: „8) informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu (VAT-23) — określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;

———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590.

9) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (VAT-24) — określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

10) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2) — określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

11) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-2/O) — określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

12) deklaracji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6) — określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;

13) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku

Dziennik Ustaw Nr 219                — 10858 —                Poz. 1599


nych darowiznach (CIT-D) — określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.”;

dochodowego od osób prawnych (CIT-8) — określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;

14) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O) — określa załącznik nr 17 do rozporządzenia;

15) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekaza-

2) dodaje się załączniki nr 11—18 do rozporządzenia, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1—8 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2006 r. Minister Finansów: Z. Gilowska

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 219, poz. 1599 z 2006 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Deklaracje bez podpisu elektronicznego

  Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość (...)

 • Faktury w pdf wysłane e-mailem

  Kilku dostawców rozpoczęło od stycznia 2011 wysyłanie odbiorcy (spółka z o.o.) faktur w formacie pdf jako załącznik do e-maila. Faktury nie są opatrzone kwalifikowanym (...)

 • Kwestionowanie podpisu

  Spółka z o.o. składa do urzędu skarbowego deklaracje podpisane przez prezesa-obcokrajowca. Urząd skarbowy zakwestionował podpis prezesa na ostatniej deklaracji - zdaniem (...)

 • Sfałszowanie podpisu na deklaracji

  Byłam akwizytorem funduszu emerytalnego. Udowodniono mi podrobienie podpisu na jednej deklaracji, Jakie konsekwencje z tego powodu mi grożą?

 • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

  Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-05 poz. 1378

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-08 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-28 poz. 1083

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-09 poz. 9

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.