Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1652 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-11
Data wydania:2006-11-22
Data wejscia w życie:2006-12-26
Data obowiązywania:2006-12-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1652 z 2006


Dziennik Ustaw Nr 226                — 11288 —                Poz. 1652


1652

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych Na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Granice obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, zwanego dalej „obszarem”, w zależności od rodzajów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, ustala się w następujący sposób:

1) w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów wchodzących w skład drenowań, zwanych dalej „rurociągami drenarskimi”, od skrajnego rowu lub rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub rurociągów drenarskich — w przypadku rowów lub rurociągów drenarskich o regularnym układzie (sieć systematyczna);

2) po granicach zalegania gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych i wymagających zmeliorowania — w przypadku rurociągów drenarskich w liczbie nie większej niż trzy lub rowów o układzie nieregularnym (sieć niesystematyczna);

3) po linii terenu wzniesionego: a) o 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych, b) o 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych — jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek i podwójnej rozstawy, w przypadku sieci niesystematycznej na terenach, dla których nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem warunków lokalnych;

4) po granicy: a) gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych, b) łąk i pastwisk zagospodarowanych pomelioracyjnie, c) gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.

2. Jeżeli urządzenia melioracji wodnych szczegółowych są wykonywane etapami, to granice obszaru ustala się dla ostatniego etapu tych melioracji. ———————

1)

§

2. Ustalając obszar, nie uwzględnia się gruntów:

1) wzniesionych o ponad: a) 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych, b) 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych;

2) niewymagających melioracji wodnych, przez które przebiegają rowy lub rurociągi drenarskie;

3) będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są przewidziane do rekultywacji w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;

4) wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melioracji wodnych;

5) wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których zagospodarowanie pomelioracyjne jest niecelowe;

6) zabudowanych;

7) znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami melioracji wodnych podstawowych oraz pod powierzchniowymi wodami publicznymi. § 3.

1. Granice obszaru dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000, z naniesioną siecią wykonanych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, opracowanych na podstawie:

1) map otrzymanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) pomiarów uzupełniających.

2. Sporządza się wykaz działek ewidencyjnych, leżących w granicach obszaru, zawierający dane dotyczące:

1) lokalizacji obszaru (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

2) powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;

3) adresów właścicieli gruntów;

4) wielkości obszarów należących do poszczególnych właścicieli gruntów w podziale na działki ewidencyjne. §

4. Do ustalania obszaru na potrzeby prowadzenia ewidencji zmeliorowanych gruntów używa się kopii map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:2000 lub 1:5000. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1652 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1657 z 20062006-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt SK 51/06

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1656 z 20062006-12-11

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006 r. sygn. akt SK 19/05

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1655 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1654 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1653 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1651 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1650 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1649 z 20062006-12-11

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1648 z 20062006-12-11

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1647 z 20062006-12-11

  Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1646 z 20062006-12-11

  Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-11 poz. 803

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 138

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 139

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-21 poz. 140

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-27 poz. 108

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.