Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-21
Data wydania:2004-07-21
Data wejscia w życie:2004-09-01
Data obowiązywania:2006-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 2006


Strona 1 z 15
1725

UMOWA WIELOSTRONNA w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 12 lutego 1981 r. została sporządzona w Brukseli Umowa wielostronna w sprawie opłat trasowych, w następującym brzmieniu: Przekład UMOWA WIELOSTRONNA w sprawie opłat trasowych Republika Federalna Niemiec, Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, MULTILATERAL AGREEMENT relating to route charges The Federal Republic of Germany, The Republic of Austria, The Kingdom of Belgium, Spain The French Republic,


Dziennik Ustaw Nr 238                — 11871 —                Poz. 1725


Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandia, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Portugalska, Konfederacja Szwajcarska, zwane dalej „Umawiającymi się Państwami”, Europejska Organizacja Bezpieczeństwa ˚eglugi Powietrznej, zwana dalej „EUROCONTROL”, zważywszy, że porozumienia zawarte przez państwa europejskie z EUROCONTROL w sprawie pobierania opłat trasowych muszą zostać zmienione na skutek zmiany Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL z dnia 13 grudnia 1960 r., uznając, że współdziałanie w zakresie ustanawiania i pobierania opłat trasowych okazało się w przeszłości efektywne, wyrażając życzenie kontynuacji i umacniania ustanowionego współdziałania, zdecydowawszy o ustanowieniu, z należytym uwzględnieniem dyrektyw Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, jednolitego europejskiego systemu opłat trasowych, otwartego dla jak największej liczby państw europejskich, wyrażając przekonanie, że ujednolicenie to ułatwi ponadto prowadzenie konsultacji z użytkownikami, zważywszy, że pożądane jest dla państw uczestniczących w systemie opłat trasowych EUROCONTROL wzmocnienie działań Organizacji w zakresie ściągania należności za opłaty, uznając, że system ten wymaga stworzenia nowych postaw prawnych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Umawiające się Państwa wyrażają zgodę na przyjęcie wspólnej polityki w zakresie pobierania opłat trasowych za używanie urządzeń i usługi w żegludze powietrznej, odbywającej się w przestrzeni powietrznej rejonów informacji powietrznej podlegających ich kompetencji, zwanych dalej „opłatami trasowymi”.

2. Państwa, o których mowa w ustępie 1, wyrażają zgodę na powołanie wspólnego systemu ustanawiania i pobierania opłat trasowych i korzystanie w tym celu z usług EUROCONTROL.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland, The Grand Duchy of Luxembourg, The Kingdom of the Netherlands, The Portuguese Republic, The Swiss Confederation, hereinafter called «the Contracting States», THE EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION, hereinafter called «EUROCONTROL», Considering that the agreements concluded by European States with EUROCONTROL for the collection of route charges must be replaced owing to the amendment of the EUROCONTROL International Con-vention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation of 13 December 1960; Recognising that co-operation in respect of the establishment and collection of route charges has proved effective in the past; Desirous of continuing and strengthening the co-operation established; Resolved to operate, with due regard to the guidelines recommended by the International Civil Aviation Organization, a uniform European route charges system accessible to as many European States as possible; Convinced that this uniformity will also facilitate consultation with users; Considering that it is desirable for the States participating in the EUROCONTROL route charges system to strengthen the Organisation’s powers in regard to the recovery of charges; Recognising that such a system requires a new legal basis; Have agreed as follows: Article 1

1. The Contracting States agree to adopt a common policy in respect of charges for en route air navigation facilities and services, hereinafter called «route charges», in the airspace of the Flight Information Regions falling within their competence.

2. They accordingly agree to create a joint system for the establishment and collection of route charges and to use for this purpose the services of EUROCONTROL.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1728 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1726 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1723 z 20062006-12-21

  Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1536

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-21 poz. 1726

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-16 poz. 500

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.