Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-12-21
Data wydania:2006-12-15
Data wejscia w życie:2007-01-01
Data obowiązywania:2006-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 238                — 11888 —                Poz. 1727


syntetycznych, wytwarzanych z biomasy, jest obowiązany najpóźniej na dzień przed planowanym otrzymaniem przesyłki zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku sprawowania stałego nadzoru — komórkę tego nadzoru.


2. Przyjęcie przesyłki wyrobów, o których mowa w ust. 1, nie wymaga obecności pracownika szczególnego nadzoru podatkowego.

3. Z czynności przyjęcia przesyłki, o której mowa w ust. 1, sporządza się dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki z co najmniej dwiema kopiami, z których pierwszą podmiot niezwłocznie przesyła naczelnikowi urzędu celnego właściwemu miejscowo dla odbiorcy przesyłki lub komórce stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u odbiorcy przesyłki.

4. Drugą kopię dokumentu sprawdzenia i przyjęcia przesyłki podmiot przesyła nie później niż w terminie 3 dni naczelnikowi urzędu celnego właściwemu miejscowo dla nadawcy przesyłki lub komórce stałego nadzoru, jeżeli jest on sprawowany u nadawcy przesyłki.

5. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 3, w przypadku przyjęcia przesyłki:

1) estrów metylowych kwasów tłuszczowych lub estrów etylowych kwasów tłuszczowych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość estrów w wyrobie, ilość estrów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru etylo-tert-amylowego, eteru metylo-tert-butylowego, eteru metylo-tert-amylowego lub dimetyloeteru powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość eteru w wyrobie, ilość eteru oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

3) biometanolu, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, ilość wyrobu oraz rodzaje i ilości naczyń służących do ich transportu.”.

przepisach, ilość zużytego eteru należy podać również w przeliczeniu na biometanol zawarty w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym.

4. W przypadku przerobu lub zużycia wyrobów, o których mowa w § 45 ust. 1, do produkcji paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przepisy rozdziału 7 stosuje się odpowiednio.”;

3) § 63 otrzymuje brzmienie: „§ 63.

1. W przypadku przesyłki estrów metylowych kwasów tłuszczowych, estrów etylowych kwasów tłuszczowych, eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, biometanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych, wytwarzanych z biomasy, przepisy § 60 ust. 1, 3—4 i 7—8 oraz § 61 stosuje się odpowiednio.

2. Dokument przewozu w przypadku przesyłki:

1) estrów metylowych kwasów tłuszczowych lub estrów etylowych kwasów tłuszczowych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość estrów w wyrobie, ilość estrów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

2) eteru etylo-tert-butylowego, eteru etylo-tert-amylowego, eteru metylo-tert-butylowego, eteru metylo-tert-amylowego lub dimetyloeteru powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, procentową zawartość eteru w wyrobie, ilość eteru oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu;

3) biometanolu, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów syntetycznych powinien określać rodzaj wyrobu, ciężar właściwy, ilość wyrobu oraz rodzaje i ilości naczyń służących do ich transportu.”;

4) § 65 otrzymuje brzmienie: § 65.

1. Podmiot odbierający przesyłkę estrów metylowych kwasów tłuszczowych, estrów etylowych kwasów tłuszczowych, eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, biometanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym, dimetyloeteru, węglowodorów syntetycznych lub mieszanin węglowodorów

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: w z. P. Banaś

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1727 z 2006 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1729 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1728 z 20062006-12-21

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1726 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1725 z 20062006-12-21

  Umowa Wielostronna w sprawie opłat trasowych, sporządzona w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1724 z 20062006-12-21

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 238, poz. 1723 z 20062006-12-21

  Międzynarodowa konwencja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzona w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmieniona Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmieniona Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmieniona Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.